ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АКАДЕМІЯ ДОШКІЛЬНИХ НАУК»

ПРИЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ раннього розвитку дитини є одним із відділів Центру творчості дітей та юнацтва, в якому здійснюється організація, планування навчальної, виховної, методичної роботи, її контроль та керівництво. Робота відділу спрямована на здобуття знань, умінь і навичок вихованців, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

1.2. До навчання в відділі раннього розвитку дитини залучаються вихованці віком від 3 до 6 років.

1.3. Відділ працює за такими напрямками:

– організаційні заходи по забезпеченню функціонування  відділу раннього розвитку дитини;

– навчально-виховний процес;

– інструктивно-методична робота з педагогами та батьками;

– покращення матеріально-технічної бази.

1.4. Відділ раннього розвитку дитини у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією про  позашкільну освіту, Конвенцією ООН про права дитини, цим Положенням  і Статутом Центру творчості дітей та юнацтва.

1.5.Відділ безпосередньо підпорядкований  директору ЦТДЮ.

1.6. У відділі працює завідуюча відділом, та керівники гуртків, які є учасниками навчально-виховного процесу.

1.7. Адміністрація ЦТДЮ зобов’язана створити всі сприятливі умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу раннього розвитку дитини, забезпечити його відповідною матеріально-технічною базою.

1.8. Відділ співпрацює з іншими – виховними закладами, сім’ями, колективами, громадськими організаціями.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

2.1. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності гуртківців з урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб.

2.2. Розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності, інтелектуальної, емоційно-вольової , психічної сфери особистості, формування у вихованців національної свідомості, активної громадянської позиції, робота з обдарованими дітьми.

2.3. Планування та організація навчально-виховного процесу в АДН згідно вимог та програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Статуту ЦТДЮ.

2.4.  Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес відділу.

2.5. Організація та проведення методичних об’єднань, засідань, майстер-класів, круглих столів, нарад у відділі.

2.6. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення занять, масових та виховних заходів у відділі.

2.7. Розробка графіків, планів проведення виховних заходів, тижнів, тематичних місячників, методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, виховної та методичної роботи.

2.8.  Координація навчально-виховної та методичної роботи відділу. Вивчення стану викладання предметів.

2.9. Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення рівня педагогічної майстерності  та результативності роботи педагогів відділу.

2.10.  Вивчення  та узагальнення результатів передового педагогічного досвіду, аналіз і його розповсюдження.

2.11. Надання методичної допомоги керівникам гуртків з навчально-виховної роботи.

2.12. Підтримка позитивного іміджу, педагогічної культури педагогів відділу.

2.13. Використання інноваційних методик та технологій у навчально-виховному процесі.

2.14. Організація та проведення тематичних місячників АДН.

2.15. Розвиток матеріально-технічної бази.

  1. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

3.1. Складання робочих навчальних планів і програм.

3.2. Перевірка виконання навчальних планів, проведення підсумкових занять, заходів за окремим графіком.

3.3. Аналіз навчально-виховного процесу.

3.4. Організація дослідницької роботи вихованців, аналіз та узагальнення результатів контролю.

3.5. Організація навчальної роботи  з обдарованими вихованцями.

3.6. Контроль за станом журналів гурткової роботи.

3.7. Розподіл вихованців на навчальні групи для проведення занять.

3.8. Підготовка звітів з питань навчально-виховної та методичної роботи за відповідні звітні періоди.

3.9. Розподіл навчальних кабінетів для проведення занять згідно розкладу.

  1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Права та обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими завідуючою відділом у відповідності із законодавством і затверджені директором ЦТДЮ.

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ’ЯЗКИ

5.1. Відділ раннього розвитку дитини у своїй діяльності взаємодіє з іншими відділами ЦТДЮ: організаційно-масовим, художньо-естетичним.

5.2. Розмежування обов’язків між відділом раннього розвитку дитини та іншими відділами ЦТДЮ зі спільних питань діяльності визначається наказами.

Керівники гуртків відділу раннього розвитку дитини також мають право:

5.3.Представляти відділ з питань навчально-виховної роботи на конференціях, семінарах тощо.

5.4.Одержувати від інших відділів інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ним завдань.

  1. Організація роботи

6.1. Відділ працює за планом, який кожного року затверджує директор ЦТДЮ та погоджує завуч з навчально-методичної роботи.

6.2. Відділ організовує роботу з вихованцями протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 15 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

6.3. Керівники гуртків відділу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого завучем з навчально-методичної роботи.

6.4. Відділ звітує про свою діяльність перед завучем з навчально-виховної та навчально-методичної роботи ЦТДЮ та директором ЦТДЮ.

  1. Керівництво

7.1. Керівництво гуманітарним відділом здійснює завідуюча відділом, яка безпосередньо підпорядковується директору та заступникам з навчально-методичної та виховної роботи ЦТДЮ.

7.2. Завідуюча відділом:

7.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за виконання завдань відділу

Залишити відповідь