УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                       ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

 

 

 

 

 

                                                                 «Затверджено»

                                                                      Директор ЦТДЮ

                                                                            ______Савченко Т.М.

                                                                            «___» _______2021 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про функціонування

офіційного веб-сайту

Центру творчості дітей та юнацтва

 

 

 

 

 

 

 

м. Прилуки   2021 р.

 

   Положення про WEB – сайт Центру творчості дітей та юнацтва затверджується наказом по ЦТДЮ.

  1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Центру творчості  з метою розширення інформаційного освітнього простору.

1.2. Web-сайт (далі Cайт) Центру творчості  створений  з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та виховної діяльності Центру творчості  і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту закладу  і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності сайту Центру творчості в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Директор Центру творчості  призначає особу, відповідальну за наповнення змістом  сайту та за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності Центру творчості.

  1. Мета і задачі сайту.

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в Центрі творчості, в місті та регіоні, представлення закладу позашкільної освіти Інтернет-спільноті.

2.2. Задачі:

– Позитивна презентація інформації про досягнення вихованців  та педагогічного колективу, про особливості закладу позашкільної освіти, історії її розвитку, про освітні програми та проекти. – Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

– Формування позитивного іміджу закладу та популяризація позашкільної освіти.

– Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу та  вихованців.

– Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, вихованців,  батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

– Створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами.

– Стимулювання творчої активності педаагогів, вихованців та батьків. – Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

– Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

  1. Інформаційний ресурс Сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх відділів закладу , педагогів, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

 3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним. 3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 – контактна інформація про  заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

– дані про адміністрацію;

– довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до  закладу позашкільної освіти;

– електронні версії організаційних документів закладу (Концепція, Освітня програма, Статут закладу, локальні документи та положення); – матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;

 – навчально-методичні матеріали педагогічних працівників;

 – матеріали про діяльність вихованців, їх участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях, проектах;

– електронні каталоги інформаційних ресурсів закладу;

 – інформація про події (свята, конкурсно-розважальні програми, конференції, конкурси тощо);

– матеріали , що використовуються під час дистанційного навчання;

– матеріали  про персоналії (керівники, педагоги, випускники, ділові партнери).

 3.4. Заборонено розміщувати на Сайті:

– інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

– інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

 3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу.

Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, вихованців, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту закладу.

  1. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

 4.1. Адміністрація закладу освіти відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.

 4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором закладу.

 4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно- технічна підтримка покладається на адміністратора Сайту.

 4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

– зміна дизайну та структури;

 – розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

 – реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор Сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

 4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокопій, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію освітнього  процесу.

  1. 8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором закладу.

 4.9. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

  1. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністра-ція закладу освіти та розробники Сайту зобов’язані забезпечити вико-нання вимог Закону України “Про захист персональних даних” (від 02.07.2010).

5.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публі-кувати персональні дані вихованців та педагогів на Сайті центру творчості.

 5.3. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.