Подивитися автозбереження

                                                                  

СХВАЛЕНО                                                   Педагогічною радою                        Центру творчості  дітей та юнацтва                       (протокол № 1 від 14.09.2021)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Центру творчості  дітей та юнацтва                       _________Т.М.Савченко

14.09.2021 р.                 

 

 

 

Освітня програма

позашкільного навчального закладу                    

Центру творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради

Чернігівської області на 2021-2022 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

          Освітня програма  Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі – ЦТДЮ) – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу позашкільної освіти. Освітня програма Центру творчості дітей та юнацтва розроблена на основі Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти; схвалена педагогічною радою закладу позашкільної освіти, затверджується керівником закладу та погоджується із засновником.

       Освітня програма вибудовується з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу позашкільної освіти, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

         Освітня програма закладу позашкільної освіти є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.                                                   

         Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та  «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Типовою освітньою програмою закладу позашкільної освіти, затвердженої наказом МОНУ від 05.01.2021 №17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти», Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004  № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 №1036/9635, Типовими навчальними планами для організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676, освітніми запитами дітей та їх батьків.

 

 

 

 

 

І. Місія, візія та ключові цінності закладу

 

      Місія закладу позашкільної освіти – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству.

Візія закладу: 

 • створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості;
 • розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково- дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;
 • сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти, шляхом їх участі в самоврядуванні закладу позашкільної освіти;
 • створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу позашкільної освіти;
 • відкритість та забезпечення інформування спільноти;
 • служіння громаді.

Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра, духовність, лідерство, відповідальність.

 

 1. II. Мета і завдання освітнього процесу в закладі

 

      Метою освітнього процесу в закладі є розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів, слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Основними завданнями є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання у гуртківців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
 • збереження та розвиток передового досвіду світової та національної практики позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, сприяння впровадженню якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва;
 • формування у вихованців національної самосвідомості, активної громадянської позиції;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, нахилів та здібностей;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дитини;
 • просвітницька діяльність;
 • надання кваліфікаційної допомоги в розвитку дитини.
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

 

Головні принципи освітнього процесу:

 • гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;
 • єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;
 • демократизація, що передбачає автономію закладів позашкільної освіти різних типів та форм власності у вирішенні основних питань змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;
 • науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;
 • безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладів позашкільної освіти з іншими закладами та організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;
 • багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;
 • добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;
 • самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;
 • практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

     Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність.                                                         

     Освітній процес у Центрі творчості  дітей та юнацтва здійснюється за художньо-естетичним, художньо-творчим, спортивно-реабілітаційним напрямами, напрямком раннього розвитку дитини та вивчення іноземних мов.

 

ІІІ. Система управління освітнім процесом

 

      Керівництво закладом здійснюється директором, управлінням освіти та засновником.

     Директор Центру творчості дітей та юнацтва:

 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує освітній процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
 • створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майномі та коштами;
 • укладає угоди про співпрацю із закладами освіти та іншими установами і організаціями;
 • представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
 • забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників;
 • затверджує розклад занять, посадові обов’язки працівників закладу.

     Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

Педагогічна рада Центру творчості дітей та юнацтва:

 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання освітньої, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
 • затверджує річний план роботи закладу;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

     Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу, але не менше трьох засідань на рік.

Органом громадського самоврядування Центру творчості дітей та юнацтва є загальні збори колективу закладу.

     Основні завдання управління освітнім процесом в закладі складаються з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення вихованцями результатів навчання.

     Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок вихованців, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • контроль за станом внутрішньої документації (журнали гурткової роботи, плани виховної роботи, журнали з техніки безпеки, виконання планів роботи відділів, поурочне та тематичне планування);
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

        Кадрове забезпечення Центру творчості дітей та юнацтва здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом закладу, спеціалізацією та семиденним режимом його роботи.

      У 2021-2022 навчальному році освітній процес у закладі забезпечують  56 педагогічних працівників. Всі вони мають відповідний рівень освіти, володіють фаховою майстерністю. З них: 53 – основні працівники, 3 – працюють за сумісництвом.

          Заклад укомплектовано педагогічними кадрами у повному обсязі.

 

Напрями  гуртків

Кількість

педагогів

1.

Технічні (декоративно-ужиткові)

10

2.

Художньо – естетичні

16

3.

Туристично-краєзнавчі

1

4.

Фізкультурно-спортивні

5

5.

Патріотичні

1

6.

Іноземних мов

6

7.

Раннього розвитку дитини

12

8.

Соціально-реабілітаційні

2

 

Педагогічні працівники                                                                                                             із почесними педагогічними званнями та нагородами

 

Нагороди

Кількість

педагогів

1.

«Заслужений працівник освіти України»

1

2.

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»

4

3.

Грамота МОН України

6

4.

Почесна грамота МОН України

3

5.

Подяка МОН України

1

6.

Почесна грамота ОДА

4

7.

Подяка голови ОДА

10

8.

Почесна грамота Управління освіти і науки

ОДА

16

 

 

 

 

 

 

 

 1. IV. Навчальний план та обґрунтування його вибору

 

      При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 року № 641, постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 331 і від  22 липня 2020 року № 641» від 12 серпня 2020 року № 712, постанови Міністерства охорони здоров’я та Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 22 серпня 2020 року, листа Міністерства освіти і науки України «Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році» від 28 серпня 2020 року № 6/1054-20.                  

                     

Загальний обсяг навчального навантаження:

 

 1. Для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань початкового рівня за напрямами позашкільної освіти:

                                                       

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень

до 1-го року

навчання

всього за рік

на тиждень 2-й рік навчання

всього

за рік

1.      

художньо-естетичний:

 

 

 

 

 

для однопрофільних

4 – 6

144 – 216

4 – 6

144 – 216

 

для багатопрофільних

4 – 10

144 – 360

4 – 10

144 – 360

2.      

науково-технічний

4 – 6

144 – 216

4 – 6

144 – 216

3.      

соціально-реабілітаційний

4

144

4 – 6

144 – 216

4.      

оздоровчий

4

144

4

144

5.      

гуманітарний

4

144

4 – 6

144 – 216

 1. Для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань основного рівня за напрямами позашкільної освіти

 

 

Напрям діяльності

Кількість годин

на тижд. 1-й рік

навчання

всього за рік

на тижд. 2-й рік навчання

всього за рік

на тижд. 3-й рік

навчання

всього за рік

на тижд. 4-й рік і наступні роки навчання

всього за рік

1.

художньо-естетичний:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для однопрофільних

4 – 9

144 – 324

6 – 10

216 – 360

6 – 1 0

216 – 360

6 – 12

216 – 432

 

для багато-профільних

4 – 12

(13)

144 – 432 (468)

4 – 12

(13)

144 – 432 (468)

4 – 12

(13)

144 – 432 (468)

4 – 12

(13)

144 – 432 (468)

2.

науково-технічний

4 – 6

144 – 216

6 – 9

216 – 324

6 – 10

216 – 360

6 – 12

216 – 432

3.

соціально-реабілітаційний

4 – 6

144 – 216

4 – 6

144 – 216

6 – 9

216 – 324

6 – 9

216 – 324

4.

оздоровчий

4 – 6

144 – 216

4 – 6

144 – 216

6

216

6

216

5.

гуманітарний

4 – 6

144 – 216

4 – 9

144 – 324

6 – 9

216 – 324

6 – 9

216 – 324

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань вищого рівня за напрямами позашкільної освіти:

 

Напрям діяльності

Кількість годин

на тижд. 1-й рік

навча

ння

всього

за рік

на тижд. 2-й рік навча

ння

всього

за рік

на тижд. 3-й рік

навча ння

всього

за рік

на тижд. 4-й рік і наступні роки навча

ння

всьо

го за рік

1

художньо-естетичний:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для однопрофільних

6 – 12

216 – 432

6 – 12

216 – 432

6 – 12

216 – 432

6 – 12

216 – 432

 

для багато-профільних

4 – 12

(13)

144 – 432 (468)

4 – 12 (13)

144 – 432 (468)

4 – 12 (13)

144 – 432 (468)

4 – 12 (13)

144 – 432 (468)

2

науково-технічний

6 – 12

216 – 432

6 – 12

216 – 432

6 – 12

216 – 432

6 – 12

324 – 432

3

соціально-реабілітаційний

6

216

6 – 9

216 – 324

6 – 9

216 – 324

6 – 9

216 – 324

4

оздоровчий

6

216

6

216

6 – 9

216 – 324

6 – 9

216 – 324

5

гуманітарний

6

216

6

216

6 – 9

216 – 324

6 – 9

216 – 324

 

          Навчальним планом передбачено організацію освітнього процесу у  відділах ЦТДЮ:

 

 1. Художньо-естетичний відділ, що об’єднує в собі гуртки:

«Народний художній колектив» театральна студія «Казкар», «Зразковий художній колектив» студія естрадного співу «Сузір’я», «Зразковий художній колектив» – ансамбль бального танцю «Ритм» та ансамбль народного танцю «Іскорка», «Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Пролісок», «Зразковий художній колектив» ансамбль естрадного танцю «Серпантин», «Зразковий художній колектив» студія вокального мистецтва «Віночок», гурток гри на гітарі «Гітаристи», вокальна студія «New idea», гурток вокального співу «Співаночки», циркова студія «Удай», гурток Айкідо, гурток «Естетична гімнастика», гурток сучасно – естрадного танцю «Ейла», гурток «Творці веселого настрою», «Дитяча юнацька адміністрація», «ЦТДЮ-TV».

 1. Відділ художньо-творчої діяльності, що об’єднує в собі гуртки: «Зразковий художній колектив» студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Юний художник», «Зразковий художній колектив» студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Веселка», Арт – студія «Колаж» (гурток образотворчого мистецтва «Фантазія», гурток декоративно – ужиткового мистецтва «Сувеніри», «Батик»), «Зразковий художній колектив» студія декоративно – ужиткового мистецтва «Art Deco», творча майстерня «Креативне рукоділля», «Зразковий художній колектив» студія декоративно – ужиткового мистецтва «Art Deco», творча майстерня «Чарівниця», гурток декоративно – ужиткового мистецтва «Чарівна намистинка», творча майстерня декоративно – ужиткового мистецтва «Дарунок», Дівоча школа «Ассоль», гурток декоративно – ужиткового мистецтва мистецтва «Бісерне сяйво», «Перлина», гурток декоративно – ужиткового мистецтва «Фітоживопис», творча майстерня декоративно – ужиткового мистецтва «Crazi jeans», гурток декоративно – ужиткового мистецтва «Натхнення», «Сувенірна майстерня».

 

 1. Спортивно-туристичний напрям, що об’єднує в собі гуртки: гурток з пішохідного туризму, гурток «Шашки-64», гурток «Художня естетика», гурток.

 

 1. Відділ іноземних мов, що об’єднує в собі гуртки англійської та німецкої мови.

 

 1. Відділ раннього розвитку дитини, що об’єднує гуртки раннього розвитку та підготовки до школи.

 

     До закладу зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 6 до 21 року. Зарахування вихованців може здійснюватися протягом навчального року                      (у міру закінчення комплектування гуртків за їх бажанням і за згодою батьків). Тривалість одного заняття в закладі визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; старшого віку – 45 хвилин. Перерви між заняттями визначаються режимом щоденної роботи закладу та його Статутом.

 

 

 

 

 

 

 

 1. V. Навчальні програми

 

          Перелік освітніх навчальних програм Центру творчості дітей та юнацтва на 2021-2022 н.р. (з урахуванням особливостей регіону, інтересів вихованців, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо).

 

Повна назва позашкільного

навчального

закладу,

електронна адреса, контактні телефони

Напрям позашкільної освіти

Назва навчальної програми, автор/укладач

Висновок науково – методичної комісії МОН України, обласних, міських, районних, ОТГ органів управління освіти

Відомості про надання грифу/схвалення

Посилання на

веб-ресурс, де розміщена

програма

П.І.Б.

керівника гуртка, що працює за цією програмою

Гуманітарний

м. Прилуки,

вул.1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08,

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

Англійська філологія

1-8 р.н.

(Циганко О.)

 

 

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Циганко Ольга Олегівна

066-743-84-16

Щербін Максим Вікторович

099-125-23-09

Ровна Вероніка Миколаївна

066-82-95-700

Кононенко Анна Валентинівна

066-647-07-22

Красновська Іра Григорівна6-9

 

Simple English

(Тарасюк А.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Тарасюк Анастасія Едуардівна

0662056538

Бабак Вікторія Василівна

 

Філіпова Дарина Дмитрівна-8093

 

Німецька мова (Філіпова Д.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Філіпова Дарина Дмитрівна

 

Школа успіху (Носенко А., Ганчева В., Єфименко І.,
Крижанівський Д., Моїсеєв
С., Теремта В.)

«Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти» (протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково- методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4)

Лист ІМЗО

від 27.12.2019

№ 22.1/12-Г-1227

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/sotsialno-reabilitatsiyniy-napryam/

Тарасюк Анастасія Едуардівна

 

 

Дівоча школа «Ассоль»

(Яременко І.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 07.02.2019 №3)

 

 

 

Наказ управління освіти ПМР №31

від 07.02.2019 р.

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Яременко Ірина Володимирівна

095-822-52-84

 

1.Збірник «Розумні малюки»               (1 р.н., 4-5 р.)

(«Весела абетка»,

«Навчалочка» «Творча майстерня»)

 

2. Книжковий дивосвіт (1р.н.)

 

3.Мандруємо світом (1 р.н.)

 

4.Музичні сходинки (1р.н.) (збірник «Малюк»)

5. Комунікативні ігри (збірник «Малюк»)

1. Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 10.06.2020 №4)

 

 

 

 

2-3. Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 05.09.2019 №1)

 

4-5. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

1. Наказ управління освіти ПМР  від 10.06.2020 №110

 

 

 

 

 

 

 

2-3.Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 №233

 

 

 

 

4-5. Лист МОН України

від 30.01.2018

№1/11-1020

 

 

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

 

 

 

 

 

 

 

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

 

 

 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/sotsialno-reabilitatsiyniy-napryam/

Бойко Юлія Юріївна

093-768-22-41

Припутненко Світлана Станіславівна

066-217-1391

П’ятигорець Наталія Михайлівна

095-09418-54

Тищенко Наталія Валерії вна

 

Ляшенко Юлія Сергіївна

-87-37

Кишиневська Інна Олександрівна

-43

Спиця Наталія Григорівна

 

Супруненко Олена Олександрівна

 

1. Збірник «Розумні малюки»           (5-6 р.) («Грамотійко»,

«Цікава математика», «Мистецька мозаїка»)

 2. Нашій малечі – про важливі речі

 

 

 

3. Музичні сходинки (2р.н.) (збірник «Малюк»)       

1. Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 10.06.2020 №4)

 

 

 

2. Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР (протокол від 05.09.2019 №1)

3. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

1. Наказ управління освіти ПМР  від 10.06.2020 №110

 

 

 

 

 

 

2.Наказ управління освіти ПМР №233 від 05.09.2019 р.

 

 

 

3. Лист МОН України

від 30.01.2018

№1/11-1020

 

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

 

 

 

 

 

 

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/sotsialno-reabilitatsiyniy-napryam/

Мельниченко Ніна Михайлівна

 

П’ятигорець Наталія Михайлівна

 

Бойко Юлія Юріївна

 

Тищенко Наталія Валеріївна

 

Овод Вікторія Сергіївна

 

Горбань Оксана Валентинівна74

Спиця Наталія Григорівна

Вовк Світлана Іванівна

Линник Світлана Сергіївна

 

Комунікативні ігри

(збірник «Малюк»)

«Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

Лист МОН

від 30.01.2018

№ 1/11-1020

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/sotsialno-reabilitatsiyniy-napryam/

Борсяк Лариса Олександрівна

 

Національно-патріотичний

м. Прилуки,

вул.1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08,

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

Дебати

(Масютіна М.)

 

 

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти
МОН України (протокол №2 від 29.06.2017)

 

 

 

 

Лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-400

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/gumanitarniy-napryam/

Авдєйчік Ольга Іванівна

 

Соціально – реабілітаційний

м. Прилуки,

вул.

1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

Бісероплетіння

(Колеснікова О., Дорошенко С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Колеснікова Ольга Володимирівна

Дорошенко Світлана Миколаївна

 

 

Художньо-естетичного напряму

(Дорошенко С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 07.02.2019 №3)

Наказ управління освіти ПМР №31 від  07.02.2019

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Дорошенко Світлана Миколаївна

066-391-82-92

 

Спортивний

м. Прилуки,

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08,

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

Циркове мистецтво

(Клементьєв А.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Клементьєв Анатолій Павлович

 

 

Шашки-64

(Островський С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Островський Сергій Іванович

050-130-38-42

 

Айкідо

(Дяченко С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Дяченко Світлана Сергіївна

066-425-54-85

 

Настільний теніс

(Ребенок А.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 26.05.2021 №02)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 09.06.2021

№153

Головна

Ребенок Артур Анатолійович

 

 

 

Оздоровча гімнастика

(Маринич В.)

 «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»

(протокол засідання науково-методичної комісії з позашк.освіти

Науково-методичної ради МОН України № 2 від 26.06.2019 року)

Лист ІМЗО

від 08.07.2019

№ 22.1/12-Г-590

 

 

 

 

 

 

 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/ozdorovchiy-napryam/

 

 

 

 

Поддубна Тетяна Олександрівна

066-192-45-77

 

 

 

Художня гімнастика

(Волошина О.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 26.05.2021 №02)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 09.06.2021

№153

https://choippo.edu. ua

Волошина Ольга Юріївна

Туристично-краєзнавчий

м. Прилуки,

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

Спортивний туризм

(Матюшков О.)

 

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 р.)

 

 

 

Лист ІМЗО

від 06.06.2018

№ 22.1/12-Г-315

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/turistsko-krayeznavchiy-napryam/

Федченко Юрій Віталійович

066-80-52-807

Паламар Святослав Борисович

066-491-83-83

 

 

Географічне краєзнавство

(Копилець Є.В.)

Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

Лист МОН України від 14.07.2017  № 1/11-7084

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/turistsko-krayeznavchiy-napryam/

Гапченко Людмила Миколаївна

Технічний

м. Прилуки,

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08,

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

Образотворче мистецтво 1-8 р.н.

(Шигань Н., Сидоренко Л.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Шигань Нінель Дмитрівна

066-287-67-54

Сидоренко Лариса Леонідівна

095-700-70-796-41

 

Українська народна вишивка (Дем’яненко С)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 21.03.20219 №01)

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 19.06. 2019 № 223

https://drive.google.com/drive/folders/1SRaY_17qsworpqO-xrOqoVJATZ1xj2-Q

Шигань Нінель Дмитрівна

 

 

В’язання спицями

(Тимченко І.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Тимченко Ірина Василівна

050-517-26-33

 

 

 

Креативне рукоділля

(Гордієнко М.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР  (протокол від 10.06.2020 №4)

 

Наказ управління освіти ПМР №110 від 10.06.2020 р.

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Гордієнко

Марина Григорівна 066-803-99-41

 

Основи флористики та фітодизайну

(Велігорська С., Єсипова Т.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 25.05.2017 №02)

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 09.06.2017 №238

http://choippo.edu.ua/?page_id=11306

Копасова Людмила Григорівна

 

 

Образотворче мистецтво

(Вержбицька І.)

«Схвалено для викорис-тання в позашкільних навчальних закладах» Науково-метод.ю комісією з позашкільної освіти

Лист ІМЗО від 06.06.2018 р., №22.1/12-Г-322

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/hudozhno-estetichniy-napryam/

 

Волик Анастасія Олександрівна

 

 

 

 

 

Колаж

(Волик А.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 16.03.2021 №01)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 09.06.2021 №153

Головна

Волик Анастасія Олександрівна

 

 

Весела

майстерня (Кишиневська І.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР   (протокол від 10.06.2020 №4)

Наказ управління освіти ПМР №110 від 10.06.2020 р.

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Кишиневська Інна Олександрівна,

095-557-54-43

 

Кольорові долоньки

(Кишиневська І.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР   (протокол від 10.06.2020 №4)

Наказ управління освіти ПМР №110 від 10.06.2020 р.

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Кишиневська Інна Олександрівна,

095-557-54-43

Москаленко Валентина Григорівна -9667

 

Моделювання іграшок-сувенірів

(Гайдай Л.М., Козачок Н.І., Зубанова Н.І.)

«Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

Лист МОН від 07.10.2019 №1/11-8872

Методична робота

Штанько Наталія Михайлівна,

Кожукало Ірина Сергіївна50-178-

 

Виготовлення сувенірів

(Євтушенко Н., Козачок О., Пасхалова Л.)

«Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

Лист МОН від 07.10.2019 №1/11-8872

Методична робота

Мариненко Дарина Ігорівна

Інформаційно-технічний

м. Прилуки,

вул.1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08,

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

ЦТДЮ-TV

(Даніч М.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР   (протокол від 05.09.2019 №1)

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Кожукало Ірина Сергіївна

095-545-39-02

 

Радіотеатр

(Єрьоміна В.)

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017)

Лист ІМЗО

від 18.07.2017

№ 21.1/12-Г-407

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/hudozhno-estetichniy-napryam/

Савченко Тетяна Михайлівна

 

Основи комп’ютерної графіки та web-дизайну

(Савченко М.)

Схвалено для використання науково-методичною радою НМЦ упр.освіти ПМР   (протокол від 05.09.2019 №1)

 

 

Наказ управління освіти ПМР від 05.09.2019 р. №233

http://mmc.uopmr.gov.ua/navchalni-programi/

Савченко Максим Олексійович

093-119-68-37

Художньо – естетичний

м. Прилуки,

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637)

3-41-77, 3-03-08,

е-mail: ctdu@uopmr.gov.ua

ГолосОК

(Вовк С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Вовк Світлана Іванівна

 

 

 

Висока нота

(Линник С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Линник Світлана Сергіївна

 

 

Музична мозаїка

(Паненко Г)

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»

(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Лист ІМЗО

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/hudozhno-estetichniy-napryam/

Корячко Лариса Василівна

 

Спиця Наталія Григорівна

 

 

 

Хореографія

(Євсович Н.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 20.05.2017 № 02)

 

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 12.06.2017 № 238

https://docs.google.com/document/d/14-xDPUQbLVibuPUAszCP7jFzZD7MRubZ/edit?rtpof=true

Голуб Світлана Олександрівна

 

 

 

Хореографія для початківців (Голуб С.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 26.05.2021 №02)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 09.06.2021 №153

Головна

Голуб Світлана Олександрівна

 

 

Народно-сценічний танець

(збірник навч. програм
з поз.освіти
худ.-естет. напряму
(хореографіч-ний профіль)

(Коган Ю. А., Бурдейна

О. В.,
Килівник О. В., Яковчук А. Ю., Шуміліна І. В.)

Схвалено до видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(витяг з протоколу засідання науково-методичної
комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради
з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4)

Лист МОН України

від 10.01.2019 №1/11-98

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/hudozhno-estetichniy-napryam/

Самойленко Олександра Олександрівна

 

Тищенко Валентина Леонідівна

 

 

Хореографія

(Козинко Л., Городецька О.)

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол  №1 від 12.02.2020)

Лист МОН України

 

https://naurok.com.ua/programa-horeografiya-176268.html

Щербина Ольга Миколаївна

 

 

Гра на класичній гітарі

(Попадинець М.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист № 1/11-6202 від 11.06.2018

Методична робота

Петрик Сергій Володимирович

 

Казкар

(Сікалова Ю.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Сікалова Юлія Олександрівна

 

Авдєйчік Ольга Іванівна

 

Гуртка художнього читання «Грайлик»

(Тищенко Н.)

Схвалено для використання науково-методичною радою ЧОІППО (протокол від 22.09.2021 №3)

Наказ управління освіти і науки Чернігівської ОДА

від 21.10.2021

№239

https://choippo.edu. ua

Тищенко Наталія Валеріївна

 

 1. VI. Методичне забезпечення освітньої програми

 

      Методична робота в Центрі творчості дітей та юнацтва – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований  перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.                                                                                                                                         

     Методична робота ЦТДЮ у 2021/2022 н.р. спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування ціннісних орієнтацій у процесі творчої діяльності гуртківців» та вирішення таких завдань:

 • удосконалення професійної майстерності педагога щодо забезпечення інтелектуального, творчого та фізичного розвитку дитини за умов реалізації комплексних програм;
 • підвищення якості освітнього процесу на підставі впровадження інноваційних технологій;
 • активізація й удосконалення роботи закладу щодо покращення діяльності методичних об’єднань відділів;
 • створення умов щодо безперервного удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої активності педагогів;
 • забезпечення підготовки та друкування навчально-методичних матеріалів.

         У ЦТДЮ постійно проводяться засідання:

     –  методичної ради, на яких затверджуються методичні матеріали, навчальні програми, довгострокові програми, обговорюються питання щодо підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, критерії якісної і ефективної науково-методичної роботи тощо;

     –  методичні об’єднання всіх відділів ЦТДЮ, де обговорюються питання про підготовку та проведення  масових заходів,  про участь у конкурсах та змаганнях всіх рівнів, про впровадження інноваційних технологій у освітній процес тощо;

    –  Школи молодого керівника гуртка,  з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам;

    – творчих лабораторій та дискусійних трибун, з метою стимулювання професійної майстерності та творчої активності педагогічних працівників закладу.

      З метою надання методичної допомоги по підвищенню педагогічної майстерності кадрів закладу, впровадження в практику інноваційних і педагогічних технологій, створення умов для всебічного розвитку вихованців та підвищення професіоналізму в діяльності педагогічних працівників постійно проводиться ряд методичних і виховних заходів  (семінарів, конкурсів, фестивалів, тренінгів тощо).

      Завідуючі відділу та методисти закладу постійно надають методичні консультації з підвищення професійного розвитку педагогів, здійснюють роботу по вивченню та узагальненню їх перспективного педагогічного досвіду. З метою   методичного забезпечення освітнього процесу постійно розробляються та оприлюднються рекомендації, розробки, бюлетені, оновлюються навчальні програми гуртків ЦТДЮ.

       Організація методичної роботи у закладі сприяє підвищенню  професійної майстерності педагогів та популяризації педагогічних здобутків, впровадженню в практику роботи нових ефективних методів, розвитку творчого потенціалу колективу.

 

 

VII. Організація освітнього процесу в Центрі творчості дітей та юнацтва

 

   Освітній процес у Центрі творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, групове заняття, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу (тренінги, заочні та дистанційні форми навчання тощо). Групові заняття можуть організовуватися у формі групових, ланкових, індивідуальних для проведення репетицій, вокальних, хореографічних, театральних, циркових та інших колективів, постановки спектаклів, шоу-програм, концертів, екскурсій, змагань, конкурсів, акцій, зльотів, виставок.        Індивідуальні заняття можуть організовуватися у формі навчання гри на музичних інструментах, постановки голосу (або вокалу), читання нот з листа; індивідуальної трюкової, хореографічної, конкурсної підготовки; підготовки до участі в конкурсах, проектах, програмах дослідницького спрямування, у спортивних змаганнях тощо.

      У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр творчості дітей та юнацтва працює за окремим планом, затвердженим директором закладу.

      У літній канікулярний час ЦТДЮ проводить роботу з вихованцями, учнями та слухачами в різних організаційних формах: змагання, походи, екскурсії, фестивалі, конкурси, свята, виставки тощо.

     Вибір форм і методів навчання педагогічні працівники визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

 

VIII. Очікувані результати реалізації освітньої програми

 

     Результатом реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

     Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань, основ характеристики явищ і процесів суспільного життя, набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

    Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

     Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу, розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

    Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток, формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі, розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.