КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між  адміністрацією та профспілковим комітетом

позашкільного навчального закладу

Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Договір  укладений  на 2012-2015 роки  між адміністрацією Центру творчості дітей та юнацтва (далі- Центр) та профспілковим комітетом Центру творчості дітей та юнацтва відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Закону України «Про колективні договори і угоди», Генеральної,  Галузевої та обласної Угод, законів про освіту, інших законодавчих актів України.
 • Договір є нормативним актом соціального партнерства, яким регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини і узгоджуються інтереси працівників та адміністрації.
 • Гарантії, пільги, компенсації, передбачені Договором, є мінімальними. Гарантії, пільги, компенсації, які передбачені колективним договором, не можуть бути нижчими від рівня, встановленого законодавством, Генеральною, Галузевою, обласною та даною Угодою.
 • Положення Договору  діють безпосередньо та поширюються на працівників  закладу.
 • У сфері дії профспілкового комітету перебувають працівники Центру творчості дітей та юнацтва.
 • Даний Договір набирає чинності з його моменту підписання. Після закінчення строку дії даний Договір продовжує діяти до моменту набрання чинності нового Договору.
 • Договір підписаний у чотирьох примірниках: для кожної із Сторін, органу реєстрації та Прилуцькому міському комітету Профспілки.
 • Міська організація Профспілки подає Договір на повідомну реєстрацію. У триденний строк після отримання зареєстрованого договору міська організація Профспілки передає один примірник до Центру творчості дітей та юнацтва.
 • Зміни до Договору вносяться у тому ж порядку, що і його укладення.
 • Щорічно Сторони звітують про виконання Договору на колективних зборах. У разі внесення змін до законодавства, що погіршують права та гарантії працівників та профспілок, положення Договору, що регулюють відповідні правовідносини, не втрачають чинності і продовжують діяти як додаткові порівняно із законодавством гарантії.
 • Реорганізація чи зміна назв Сторін не впливає на чинність даного Договору та термін його дії.

 2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

 • Адміністрація Центру зобов’язується :
 • Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти.
 • В межах повноважень вживати заходів щодо безумовного виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття бюджету на відповідні роки.
 • Організувати систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 • Забезпечити стабільне функціонування закладу освіти, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.
 • Вживати заходів для реалізації положень, передбачених статтями 14, 55, 57 Закону України „Про освіту”, в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.
 • Сторони домовились:
  • Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності закладу, конкурентоздатності працівників на ринку праці.
  • Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладу освіти.
  • Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників закладу.
  • Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.
  • Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

3. ЗАЙНЯТІСТЬ

 • Адміністрація Центру зобов’язується :
 • Передбачити у колективному договорі закладу заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.
 • Погоджувати з головою Профспілкового комітету питання оптимізації мережі закладу освіти.
 • Не пізніше, ніж за три місяці до намічуваних звільнень у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією закладів освіти, скороченням чисельності або штату працівників більш ніж на 3 %, письмово повідомляти голову Профкому про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, терміни проведення звільнень з економічним і правовим обґрунтуванням та заходами по забезпеченню зайнятості вивільнених працівників (Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р., ст. 49-4 КЗпП України, ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
 • Не пізніше, ніж за три місяці до намічуваних звільнень у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією закладів освіти, скороченням чисельності або штату працівників більш ніж на 3 % провести консультацію з головою Профкому про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень, які оформляти протоколами (Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р., ст. 49-4 КЗпП України, ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 21 Закону України «Про зайнятість населення»).
 • Попереджувати працівників про наступне вивільнення у зв’язку зі скороченням штату лише після внесення змін до штатних розписів.
 • Не проводити скорочення чисельності педагогічних працівників, якщо серед них досягнуто згоди про розподіл навчальних годин.
 • При зменшенні педагогічного навантаження і відмові працівників від роботи на неповну ставку та переведення проводити скорочення чисельності або штату працівників та звільнення згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України.
 • Звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України здійснювати лише після звільнення сумісників і ліквідації суміщення згідно із законодавством.
 • Звільнення працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати тільки після закінчення навчального року за умови виконання ними в цей час іншої організаційно-педагогічної роботи.
 • При вивільненні працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України у разі рівної продуктивності праці і кваліфікації перевагу в залишенні на роботі, крім передбачених законодавством категорій, надавати також особам, які є членами Профспілки працівників освіти і науки України з більшим профспілковим стажем. У разі однакового профспілкового стажу при визначенні переваги в залишенні на роботі брати до уваги наявність інших джерел доходів або можливість їх мати, враховуючи їх розмір.
 • Протягом періоду від попередження до звільнення пропонувати працівнику всі вакансії, які є в підвідомчих закладах освіти та які можуть бути зайняті працівником зважаючи на його рівень освіти, кваліфікації, стан здоров’я.
 • Сприяти наданню працівникам з дня попередження їх про наступне вивільнення вільний час в межах робочого часу для пошуку нової роботи.
 • Дотримуватись ст. 252 КЗпП, ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо згоди виборних органів Профспілки на звільнення членів профкому.
 • Працівникам, які були звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП, у тому числі і у зв’язку з ліквідацією закладу освіти, пропонувати у письмовій формі протягом одного року з дня звільнення всі посади, які є вакантними або тимчасово вільними в підвідомчих закладах та які можуть бути зайняті працівником, зважаючи на його рівень освіти, кваліфікації, стан здоров’я тощо.
 • Прийняття нових педагогічних працівників здійснювати лише за відсутності бажаючих збільшити своє педагогічне навантаження до ставки і якщо не прогнозується вивільнення працівників відповідної посади на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
 • При виникненні вакансій або тимчасовій відсутності працівників, в першу чергу пропонувати ці посади працівникам даного закладу освіти, які бажають їх зайняти і мають для цього необхідну освіту, кваліфікацію, стан здоров’я.
 • Забезпечувати розподіл навчальних годин, які з’являються у навчальному закладі у зв’язку зі звільненням працівників чи з інших причин, у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне педагогічне навантаження.
 • На посади працівників, які відсутні на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, виконанням громадських обов’язків приймати інших працівників лише за строковим трудовим договором.
 • У разі звільнення з роботи працівників у зв’язку з обранням їх на виборні посади в державних органах, профспілкових та інших громадських організаціях, призовом на строкову військову службу, направленням на дипломатичну службу, враховуючи їх право на повернення на попереднє місце роботи, приймати на це місце інших працівників лише за строковим трудовим договором.
 • Залучати до викладацької роботи педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

3.2 Профспілковий комітет зобов’язується :

3.2.1. Використовувати тримісячний те­рмін перед намічуваним вивільненням працівників для ведення переговорів, об­міну інформацією, розроблення заходів, проведення іншої роботи, спрямованої на забезпечення працівникам права на працю.

3.2.2. Не давати необґрунтованої відмови у ліквідації, реорганізації закладів освіти, звільненні працівників, скороченні чисельності або штату працівників. Давати відмову лише з пропозиціями щодо інших шляхів вирішення питання.

3.2.3. Не давати згоду на вивільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України без про­ведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

3.2.4. Не давати згоди на вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату, якщо штатний розпис чи зміни до нього не погодженні з профкомом.

3.2.5. У разі виникнення вакансій відшукувати працівників, які були звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП протягом останнього року.

 4. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

4.1. Адміністрація Центру зобов’язується:

4.1.1.Не застосовувати переведення працюючих на контрактну форму  трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови додаткових соціально-побутових пільг матеріального характеру.

 • Не укладати контрактів та трудових договорів, положення яких суперечать Галузевій угоді, міській Угоді, колективному договору. Положення контрактів та трудових договорів, які погіршують становище працівників порівняно з зазначеними в колективному договорі є недійсними.
 • Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку.
 • Надавати право бажаючим при можливості працювати на умовах неповного робочого часу із збереженням всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених законодавством, колективними договорами та угодами.
 • У разі звільнення члена Профспілки працівників освіти і науки України без попередньої згоди профкому, коли запитування такої згоди передбачено законодавством, поновлювати працівника на роботі.
 • Затверджувати посадові і робочі інструкції за погодженням з профкомом.
 • У разі запровадження чергування завчасно узгоджувати з профкомом графіки, порядок і розміри компенсації.
 • Дотримуватись визначеного законодавством , міською Угодою та даним колективним договором порядку розподілу педагогічного навантаження (додаток 1).
 • При розподілі навчального навантаження максимально дотримуватись наступності викладання, виховання у класах, групах та обсягу педагогічного навантаження.
 • Враховуючи право педагогічних працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, вийти на роботу до закінчення відпустки, щорічно тарифікувати таких працівників. На період їх відпустки години навчального навантаження передавати іншим працівникам тимчасово.
 • Затверджувати тарифікаційні списки, за погодженням головою Профкому.
 • Залучення педагогічних працівників, в тому числі, які проводять індивідуальне навчання дітей, до роботи у канікулярні та інші періоди, коли навчально-виховний процес не проводиться (санітарно-епідеміологічні, кліматичні чи інші, не залежні від працівників обставини) здійснювати в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації.
 • Залучати педагогічних працівників до роботи в пришкільних оздоровчих таборах за місцем роботи не більше кількості годин, встановленої при тарифікації.
 • Залучати педагогічних працівників до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, лише за їх згодою.

4.1.15. Звільнення педагогічних працівників у зв´язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

4.1.16. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетами. При впровадженні нових норм чи зміни чинних норм повідомляти працівників не пізніше як за 2 (два) місяці до їх запровадження.

4.1.17. Розподіл навчального навантаження, тарифікацію проводити 1 раз на рік, при цьому максимально дотримуватись наступності викладання предметів у класах, обсягу навчального навантаження протягом року, до 5 вересня проводити затвердження тарифікаційних списків в управлінні освіти за погодженням з міськкомом профспілки. Керівників, заступників керівників закладу тарифікувати на навчальні години при повному навантаженні педагогічних працівників закладів.

4.1.18. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків, кошториси доходів і видатків, штатний розклад та графіки чергування працівників затверджувати за погодженням з профспілковими комітетами.

4.1.19. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника. Оплату праці в цих випадках проводити пропорційно відпрацьованому часу.

4.1.20. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм збереження середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду та проживання, добових. Сприяти організації проходження курсів за місцем проживання за наявності комплектації груп, залучивши до викладацької діяльності кращих досвідчених вчителів міста. Сприяти практиці дистанційної та заочної форми проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів, які мають дітей віком до 14 років та педагогів, які за станом здоров’я не можуть перебувати у відрядженні.

4.2 Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1.  Виходити до вищестоящих профспілкових органів, органів державної влади з пропозиціями щодо врегулювання питань трудових відносин.

4.2.2. Не передавати до контролюючих органів матеріали з питань порушення трудового законодавства у разі добровільного усунення їх роботодавцями.

 

4.3 Сторони домовились, що:

4.3.1. Періоди, впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.3.2. Видами організаційно-педа­гогічної роботи, згаданої в п. 76, п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та в даному Договорі, можуть бути:

– участь у роботі органів навчального закладу та методичних об’єднаннях;

– виготовлення наглядового матеріалу для проведення занять та інших заходів;

 • оформлення необхідної ділової документації;

– підготовка до занять, класних годин, позашкільних заходів;

– оформлення, удосконалення навчальних кабінетів завідувачами кабінетів, інвентаризація майна кабінету;

 • підготовка до атестації працівниками, які проходять її у відповідному навчальному році;
 • наукова робота, написання статей з професійної тематики;

– робота з батьками учнів;

– консультації, індивідуальна робота з учнями;

– професійна самоосвіта;

– участь у роботі первинних і територіальних організацій Профспілки.

 5. РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. Адміністрація зобов’язується :

 • Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку.
 • Забезпечити дотримання в закладах освіти встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі.
 • Забезпечити контроль за:

– не допускати застосування надурочних робіт, крім випадків передбачених згідно з чинним законодавством;

– наданням працівникам щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

 • Забезпечити встановлення педагогічним працівникам тривалість робочого часу відповідно до чинного законодавства (Додаток 2).
 • Залучати працівників до роботи у вихідні дні (олім­піади,  змагання,  чергування та інше) тільки з дозволу профкому (статті 71, 72 КЗпП України) за письмовим наказом з компенсацією надан­ням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
 • Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.
 • Уникати по можливості поділу робочого дня на частини при складанні розкладу занять для педагогічних працівників, які мають не повне тижневе навантаження. Намагатися не допускати перерв між заняттями (так званих «вікон»).
 • Запровадити для вчителів, викладачів, керівників гуртків, які працюють з неповним тижневим навантаженням, у розкладі занять день, вільний від навчальних годин.
 • Встановити підсумковий облік робочого часу для працівників окремих категорій, де за умовами виробництва не може бути додержана встановлена щотижнева тривалість робочого часу. Обліковий період встановити протягом одного календарного місяця.
 • Забезпечити складання оптимальних графіків роботи для голів профкомів.
 • Забезпечити відображення у табелях обліку робочого часу кількості відпрацьованих нічних годин за кожну добу.
 • Надавати можливість приймання їжі в робочий час та створювати для цього необхідні умови для працівників, де особливості роботи не дозволяють встановити перерву: сторожі, оператори котелень, кочегари та ін.
 • Надавати щорічні додаткові відпустки згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» працівникам з ненормованим робочим днем

(додаток 3).

 • Надавати щорічні відпустки працівникам закладів та установ освіти міста встановленої тривалості відповідно до Закону України «Про відпустки» (Додаток 4)
 • Надавати щорічні відпустки (або їх частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у випадках:

– необхідності санаторно-курортного лікування, з урахуванням часу, необхідного на проїзд;

– наступного звільнення (ст. 3 Закону України «Про відпустки»);

– приєднання (як перед, так і після) до відпустки по вагітності і пологах (ст. 20 Закону України «Про відпустки»);

– продовження відпустки на підставі ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» (тимчасова непрацездатність, виконання державних чи громадських обов’язків, збіг з відпусткою по вагітності і пологах чи з відпусткою у зв’язку з навчанням);

– порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки або несвоєчасної виплати заробітної плата за час відпустки (ст. 11 Закону України «Про відпустки»);

– ненадання відпустки протягом двох років підряд (ст. 11 Закону України «Про відпустки»).

 • За заявами педагогічних працівників надавати частину щорічної відпустки під час канікул, призупинення навчально-виховного процесу (епідемії, кліматичні умови тощо), якщо це не призводить до збільшення витрат фонду оплати праці.
 • Надавати відпустку подружжю або іншим близьким родичам за їх заявою одночасно.
 • Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів жінкам, що працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину – інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям. Батькам , які виховують дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) , особам, які взяли дітей під опіку. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
 • Надавати додаткову оплачувану відпустку на день першого дзвоника особам, діти яких ідуть до першого класу загальноосвітнього навчального закладу.
 • В обов’язковому порядку надавати відпустки без збереження плати в рахунок передбаченої ст. 25 Закону України «Про відпустки» за заявами працівників:

– яким надані відпустки у зв’язку з навчанням, – на час для проїзду до місця навчання і назад (12 днів);

– для санаторно-курортного лікування з урахуванням часу, необхідного на проїзд, якщо використана щорічна відпустка.

 • Надавати без обмеження строком:

– додатковий день відпочинку донорам, передбачений ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»;

 • відгул за чергування у вихідні і святкові дні.

6.  НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

6.1.Адміністрація Центру зобов’язується :

 • Передбачати у кошторисі доходів і витрат загального фонду бюджету кошти на оплату заміни тимчасово відсутніх працівників, надурочних робіт, роботи у святкові, неробочі і вихідні дні у подвійному розмірі, здійснення індексації, допомоги педагогічним працівникам на оздоровлення, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та інших обов’язкових виплат.
 • Відповідно до п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти передбачити у кошторисі і штатному розписі закладів освіти видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.
 • Здійснювати виплату   заробітної   плати   через   установи   банків  відповідно до чинного законодавства   лише   на   підставі   особистих   заяв працівників.
 • Розміри посадових окладів (ставками заробітної плати) за посадами, які допускають декілька тарифних розрядів, встановлювати за погодженням з профкомом.
 • Погодинну оплату педагогічних працівників здійснювати лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх педагогічних працівників, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Не допускати погодинної оплати:
 • при заміщенні більше двох місяців тимчасово відсутніх працівників;

– при роботі за вакантною посадою незалежно від часу, який залишився до кінця навчального року;

– при тарифікації на індивідуальні години;

– при оплаті праці педагогічних працівників, які працюють у кількох навчальних закладах.

 • Запровадження та зміну норм праці здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом.
 • У разі несвоєчасного попередження педагогічних працівників про наступне вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України, у зв’язку з чим на початок нового навчального року вони перебувають у трудових відносинах, але робота для них відсутня, до моменту звільнення їм здійснюється оплата за останньою тарифікацією. У цей час вони виконують іншу організаційно-педагогічну роботу.
 • Оплачувати заміну тимчасово відсутніх працівників, у тому числі і керівників. Не допускати безоплатної заміни відсутніх працівників та безоплатного виконання обов’язків відсутніх працівників. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій (посад) здійснювати доплату у розмірі 50% посадового окладу відсутнього працівника у тому разі, коли обов’язки за цією посадою виконуються в повному обсязі.
 • Здійснювати доплату за роботу в нічний час у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).
 • Відповідно до п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти за результатами атестації робочих місць встановлювати доплати працівникам, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) і до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку № 9 до цієї Інструкції та додатку № 3 до Галузевої угоди.
 • Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» надавати допомогу на оздоровлення, у тому числі і тим педагогічним працівникам, які працюють за строковим трудовим договором і виявили бажання при розрахунку взяти відпустки незалежно від тривалості відпустки (за умови, що у відповідному календарному році вони не використовували право на одержання допомоги на оздоровлення як педагогічні працівники).
 • Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків до Дня працівників освіти відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати). Кошти на виплату винагороди передбачати в штатному розписі окремим рядком. Наказ про розподіл винагороди по закладу погоджувати з профспілковим комітетом. Сприяти виплаті винагороди головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, в розмірах відповідних до розмірів надання винагороди  керівникам закладів освіти.
 • Не змінювати базового місяця для проведення індексації грошових доходів при зміні працівником посади чи місця роботи, якщо при цьому не відбувається зростання грошових доходів у розмірі більшому за суму індексації, про що зазначати у відповідному наказі.
 • Відповідно до ст. 121 КЗпП України педагогічним працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці здійснюється відповідно до тарифікації, але не нижче середнього заробітку.
 • Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, вихованців, які стали переможцями обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, змагань, виставок.
 • Відповідно до п. 8.3.3 Галузевої угоди оплачувати простій працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу). Оплату праці педагогічних працівників у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), здійснювати із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.
 • Відрахування із заробітної плати працівників проводити лише у передбачених законодавством випадках. Не допускати відрахувань із заробітної плати працівників у разі її переплати, зумовленої неправильним застосуванням законодавства керівником або бухгалтером.
 • Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положення колективних договору.
 • Надавати працівникам матеріальну допомогу, в т.ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,  в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків (допомога на поховання встановленим вище розміром не обмежується) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.12.2002 зі  змінами та доповненнями, за попереднім погодженням з  Профкомом.
 • Нараховувати доплату працівникам за використання в роботі дезінфікуючих засобів та за прибирання туалетів в розмірі 10% посадового (місячного) окладу. Наказ про нарахування доплати погоджувати з профкомом.

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується :

6.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням в установах та закладах освіти законодавства про оплату праці.

6.2.2. Співпрацювати з Національною службою посередництва і примирення з метою сприяння належного фінансування виплати заробітної плати працівникам освіти.

6.3. Сторони домовились:

 • Вживати заходів для дотримання в закладах освіти законодавства про оплату праці, зокрема, своєчасної виплати заробітної плати, в тому числі за час відпусток.
 • Виплата заробітної плати за першу половину місяця здійснюється 20 числа відповідного місяця, за другу половину місяця – 5 числа наступного місяця. Заробітна плата за другу половину грудня виплачується не пізніше 31 грудня. Проміжок часу у строках виплати заробітної плати не повинен перевищувати шістнадцяти календарних днів. Виплачувати заробітну плату працівникам за першу половину місяця в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
 • Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та Колективного Договору і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.
 • Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень Договору у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.
 • Здійснювати оплату за перші 5 (п’ять) днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві згідно Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11 січня 2001 року №2213-ІІІ.
 • Затвердити Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам навчальних закладів (додаток 5 ).
 • Встановлювати надбавки працівникам управління освіти Прилуцької міської ради  у розмірі до 50% посадового окладу:

– за високі досягнення у праці (підготовку переможців обласних і республіканських інтелектуальних змагань (олімпіади, захист робіт в МАН України, турніри, конкурси);

– за виконання особливо важливої роботи /на термін її виконання/;

– за складність, напруженість у роботі;

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я

7.1. Адміністрація зобов’язується:

 • Забезпечити виконання керівниками закладів освіти вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року та виконання вимог, передбачених Законом України “Про охорону праці”.
 • Систематично заслуховувати на засіданнях педагогічної ради за участю представників Профспілки питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.
 • Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо), спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників освіти відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти.
 • Забезпечити заклади освіти нормативно-правовими актами з охорони праці.
 • Виділяти кошти на охорону праці в розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»).
 • Забезпечити проведення атестації робочих місць.
 • У зимовий період не допускати зниження температури повітря у приміщеннях, де працюють люди, нижче допустимих величин, визначених Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України № 42 від 01.12.1999 (додаток 7).
 • Надавати громадським інспекторам з охорони праці можливість здійснювати свої повноваження у робочий час.
 • Оформляти день проходження працівниками освіти обов’язкових медичних оглядів як робочий день з відповідною оплатою. У разі проходження обов’язкового медичного огляду під час щорічної відпустки, продовжувати тривалість щорічної відпустки.
 • Зберігати за працівниками середній заробіток у разі не проходження ними обов’язкового медичного огляду через відмову органу охорони здоров’я від його проведення без належних підстав, зокрема, у разі вимоги оплатити проходження медогляду, який за законодавством є безкоштовним.
 • Систематично аналізувати стан травматизму серед працівників і щорічно розглядати дане питання на педагогічній раді Центру за участю профспілкової сторони та вживати відповідних заходів до поліпшення становища, що склалося.
 • Про нещасні випадки, що стались з працівниками негайно повідомляти відповідну міську профспілкову організацію.
 • На прохання міської організації Профспілки надавати копії всіх матеріалів, що стосуються нещасних випадків як виробничого, так і невиробничого характеру.

7.2. Профспілковий комітет  зобов’язується:

7.2.1. Забезпечити громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

7.3. Сторони домовилися :

7.3.1. Щорічно брати участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці.

7.3.2. Про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги, якщо комісією з розслідування нещасного випадку буде встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці (додаток 8 ).

7.3.3. Нещасні випадки з незвільненими головами профспілкових організацій, членами виборних профспілкових органів, громадськими інспекторами з охорони праці під час виконання громадських обов’язків кваліфікувати як такі, що стались під час виконання трудових обов’язків.

8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

8.1. Адміністрація зобов’язується:

 • Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим працівникам закладу, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.
 • Забезпечити виплату компенсаційних витрат на відрядження, у тому числі працівникам, які відряджаються для участі в нарадах, семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. Забезпечити виплату добових у повному обсязі педагогічним працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації до Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського незалежно від проходження ними оздоровлення в санаторії-профілакторії.
 • Відповідно до ст. 250 КЗпП України, ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» відраховувати профспілковим організаціям кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці на вказані ними рахунки. Кошти передбачати за кодом економічної класифікації 1135 відповідно до наказу Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 25 листопада 2008 року № 495.

9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

9.1. Адміністрація зобов’язується:

9.1.1. Погоджувати з профспілковим комітетом питання (документи) соціально-економічного і юридичного характеру, що стосуються трудових, соціально-економічних прав, гарантій, пільг і компенсацій працівникам, в тому числі запровадження, зміну та перегляд норм праці, час початку і закінчення роботи, режим роботи, графіки змінності, графіки роботи, графіки відпусток, розклад уроків, застосування підсумованого обліку робочого часу, кошториси, штатні розклади, розподіл педагогічного (навчального) навантаження, тарифікаційні списки, перенесення вихідних днів (додаток  6).

 • Включати голову профспілкового комітету до складу атестаційної комісії .

9.1.3.Запрошувати голову Профспілки на наради, семінари, які стосуються трудових і соціально-економічних прав працівників та предмету регулювання даного Договору.

9.1.4.Сприяти матеріальному забезпеченню діяльності комісій по трудових спорах, в тому числі щодо замовлення та оплати виготовлення печаток комісії.

9.1.5.Створити сторінку на офіційному веб-сайті Центру творчості дітей та юнацтва   та  розмістити даний Договір на весь період її дії .

 

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

9.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотримання трудового законодавства, законодавства про оплату праці, охорону праці.

 

9.3. Сторони домовились:

9.3.1 Не вносити змін до даної Угоди, спрямованих на зменшення соціально-економічних та трудових прав та інтересів працівників без компенсації їх іншими.

9.3.3. Видавати спільні роз’яснення з питань застосування трудового законодавства, в тому числі про оплату праці.

10.         ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

10.1. Адміністрація  зобов’язується:

10.1.1.Забезпечувати в закладі  освіти права та гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її організаційних ланок, передбачені Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, іншими нормативно-правовими актами, конвенціями Міжнародної Організації Праці.

 • Не допускати втручання керівника закладу  у статутну діяльність Профкому. Не перешкоджати здійсненню представникам Профспілки у здійсненні контролю за дотримання трудового законодавства, законодавства про оплату праці, охорону праці.
 • Забезпечувати вільне пересування представників Профспілки, їх доступ до робочих місць, місць зібрання працівників, можливість зустрічі та спілкування з працівниками.
 • Забезпечити вільний доступ представників Профспілки до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів для здійснення ними громадського контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони  праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.
 • Надавати профспілковій стороні інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів освіти, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, підготовлену чи отриману статистичну інформацію, звітність.
 • Надавати профспілковій стороні копії документів, що стосуються прав та обов’язків працівників освіти.
 • Надавати представникам Профспілки накази (книги наказів), трудові книжки, графіки роботи, табелі обліку робочого часу, тарифікаційні списки, атестаційні листки, документи з нарахування заробітної плати та інші документи, необхідні для здійснення громадського контролю за дотримання трудового законодавства, законодавства про оплату праці, охорону праці.
 • Надавати можливість профспілковій стороні розміщувати власну інформацію у приміщенні Центру.
 • Надавати Профкому безоплатно робоче місце для розміщення штатних працівників цієї організації з необхідними меблями (стіл, шафа, стілець), сейфом, телефоном, доступом до Інтернету. Безоплатно здійснювати опалення, освітлення, прибирання та охорону зазначеного приміщення (кабінету).
 • Сприяти виділенню первинним профспілковим організаціям окремих кімнат для створення ними кімнат профспілкової роботи.
 • Безоплатно надавати міській організації Профспілки і первинним профспілковим організаціям приміщення для проведення засідань виборних органів, зборів, навчання.
 • Відповідно до заяв членів Профспілки безоплатно утримувати з їх заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем, членські профспілкові внески та у строк не пізніше двох банківських днів перераховувати їх міській організації Профспілки на вказані нею рахунки.
 • Надавати можливість для здійснення профспілкових повноважень головам первинних організацій, в тому числі для навчання, у робочий час із збереженням заробітної плати. Забезпечити надання головам первинних організацій Профспілки працівників освіти і науки України додаткової оплачуваної відпустки тривалістю три робочі дні в канікулярний період. Надавати можливість членам виборних профспілкових органів брати участь у засіданнях цих органів у робочий час із збереженням заробітної плати. Надавати можливість членам Профспілки в робочий час брати участь у профспілкових зборах відповідних первинних профспілкових організацій із збереженням заробітної плати.
 • Забезпечити складання оптимального графіку роботи (розкладу) для голови та членів профкомів.
 • Зміну умов трудового договору, в тому числі зменшення педагогічного навантаження, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами профспілки, здійснювати лише після попередньої згоди цих органів.
 • На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів закладів освіти, надавати додаткову відпустку тривалістю 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.

10.2.  Профспілковий комітет зобов’язується:

10.2.1. Інформувати адміністрацію закладу  про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в Центрі.

Додаток 1

ПОРЯДОК

розподілу педагогічного навантаження

 1. Поняття розподілу педагогічного навантаження

1.1. Педагогічне навантаження працівника Центру творчості дітей та юнацтва – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу (ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту»).

1.2. Навчально-виховний процес здійснюється за груповою та індивідуальними формами навчання (ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).

1.3. Розподіл педагогічного навантаження полягає у розподілі навчальних годин та інших видів педагогічної діяльності.

 1. Умови розподілу

2.1. Педагогічне навантаження розподіляється залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти – далі Інструкція).

2.2. Кількість і види годин , згідно Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України,  на наступний навчальний рік в ЦТДЮ  конкретизуються в його робочому навчальному плані (ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Виходячи з того, що про педагогічне навантаження педагогічний працівник має бути ознайомлений до кінця навчального року, то навчальний робочий план на наступний начальний рік також має бути затверджений ще до кінця поточного навчального року (п. «е» п. 20 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України).

2.3. Розподіл педагогічного навантаження здійснюється виходячи з посади працівника, а не його освіти. Якщо наказ про прийняття (переведення) на керівника гуртка відсутній, але керівник гуртка  допущений до  викладання, трудовий договір про роботу на посаді керівника гуртка відповідного гуртка вважається укладеним (ст. 24 КЗпП).

2.4. Як правило, розподіл педагогічного навантаження має наслідком зміну істотних умов праці (зміна кількості годин, видів педагогічної діяльності, оплати праці, режиму роботи). Зміна істотних умов праці допускається лише при зміні в організації виробництва і праці (ст. 32 КЗпП України). При розподілі педагогічного навантаження слід максимально дотримуватись наступності викладання, обсягу педагогічного навантаження (п. 6.3.1 Галузевої Угоди, дана Угода).

2.4. Педагогічне навчання обсягом менше ставки встановлюється тільки за письмовою згодою педагога (ст. 32 КЗпП, ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 81 Положення про загальноосвітній навчальний заклад). Педагогам, які прийняті на вільну кількість годин чи на неповну ставку, але фактично були забезпечені повною ставкою, обсяг педагогічного навантаження менше ставки встановлюється також лише за їх письмовою згодою (ст. 24 КЗпП України). Без письмової згоди педагога кількість навчальних годин не може бути зменшена з причини заміни їх додатковими видами педагогічної діяльності.

 1. Порядок розподілу

 

3.1. Розподіл педагогічного навантаження визначається один раз на рік. Якщо навчальним планом передбачена різна кількість годин на кожне півріччя, їх розподіл здійснюється одночасно до початку навчального року.

3.2. Якщо у закладі нараховуються педагогів більше ніж ставок, у разі неможливості забезпечити педагога достатньою кількістю годин та відсутності компромісу розпочинається процедура скорочення чисельності працівників (дана Угода).

3.3. Педагогічне навантаження розподіляється керівником за погодженням з профкомом (п. 63 Інструкції). Педагогічне навантаження в наступному навчальному році доводиться до відома педагогічних працівників у кінці  навчального року до надання відпустки (ст. 32 КЗпП, п. «е» п. 20 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України). Ознайомлення з педагогічним навантаженням на наступний навчальний рік здійснюється під розписку (наказ).

3.4. Остаточний розподіл педагогічного навантаження здійснюється станом на 1 вересня, що оформляється наказом і погоджується з профкомом. Погодження розподілу педагогічного навантаження профком розглядає на своєму засіданні, що оформляється відповідним протоколом.

3.5. На підставі наказу (наказів) про розподіл педагогічного навантаження складається тарифікаційний список, який підписується керівником закладу та погоджується з профкомом (п. 4 Інструкції).

3.6. До 5 вересня тарифікаційний список передається до управління освіти, де підписується бухгалтером, головою міської організації Профспілки та затверджується начальником управління  освіти (п. 4 Інструкції, дана Угода).

3.7. Перерозподіл педагогічного навантаження серед навчального року не допускається (ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту»). Він може бути здійснений лише з об’єктивних причин: зміна навчального плану, що не було відомо на початок року, звільнення педагога, відмова педагога від певної частини педагогічного навантаження тощо.

3.8. Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується:

– у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку – заробітна плата за фактичну кількість годин;

– у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку – заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;

– у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, – заробітна плата, встановлена при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи (п. 76 Інструкції).

3.9. Спори щодо педагогічного навантаження повинні вирішуватись до початку навчального року. Строк звернення до комісії по трудових спорах чи суду складає три місяці і може бути поновлений лише з поважних причин (ст. 233, ст. 234 КЗпП).

 1. Особливості розподілу для окремих категорій

4.1. Працівники, які є членами виборних профспілкових органів. Зміна істотних умов праці для них допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є (ч. 2 ст. 252 КЗпП України, ч. 2 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

2.2. Особи, які знаходяться у відпустках по вагітності і пологах, догляду за дитиною. Враховуючи їх право вийти на роботу до закінчення відпустки або працювати під час відпустки на умовах неповного робочого часу, вони враховуються при розподілі педагогічного навантаження. На період їх відпустки години навчального навантаження передаються іншим працівникам тимчасово (дана Угода).

2.3. Керівники та їх заступники. Керівникам та їх заступникам, які працюють на повну ставку, надавати навчальні години лише при повному забезпеченні працюючих фахівців кількістю годин на ставку, або при відмові фахівців від роботи на ставку. Заступникам керівників, які працюють на неповну ставку, надавати навчальні години, оплата за які в сукупності з неповною ставкою цього заступника перевищить повну ставку заступника, лише при повному забезпеченні працюючих фахівців кількістю годин на ставку, або при відмові фахівців від роботи на ставку (п. 4.2.7 Галузевої угоди, дана Угода).

У разі наявності годин керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу не більше 18 годин на тиждень (720 годин на рік).

2.4. Інші працівники закладів освіти. Можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу  не більше 18 годин на тиждень (720 годин на рік).

Додаток 2

НОРМА

тривалості робочого часу 

педагогічних працівників Центру творчості дітей та юнацтва

 

№ п/п Посада Норма робочого часу, годин на тиждень
1. Керівник, його заступники 40
2. Завідуючі відділом 40
3. Методист 40
4. Культорганізатор 40
5. Художній керівник 40
6. Практичний психолог 40
7. Керівник гуртка 18
8. Акомпаніатор, концертмейстер, 24 

                                                                                                Додаток №3

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем

Центру творчості дітей та юнацтва

№п/п Перелік посад та професій працівників

 

Максимальна тривалість додаткової відпустки в календарних днях
1. Заступники директора ЦТДЮ 7
2. Заступник директора з АГЧ 7
3. Художній керівник 7
4. Секретар-друкарка 7
5. Практичний психолог 7
6. Садівник 7

ТРИВАЛІСТЬ

щорічної  відпустки керівних та педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу

Центру творчості дітей та юнацтва

№ п/п Посада Тривалість щорічної основної відпустки, кален.днів
1. Позашкільні навчальні заклади
Директор 42
Заступники директора з навчальної та  виховної

роботи

42
Завідувач відділу 42
Художній  керівник 42
Практичний психолог 42
Акомпаніатор 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 42
Концертмейстер 42
Культорганізатор 42
Методист 42
Художник-оформлювач 24
Костюмер 24
Оператор звука 24
2. Обслуговуючий персонал
Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель 24
 Секретар-друкарка 24
Заступник директора з АГЧ 24
Прибиральник службових приміщень 24
Двірник 24
Садівник 24
Гардеробник 24
Сторож 24

Додаток 5

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

педагогічним працівникам Центру творчості дітей та юнацтва

 1. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам навчальних закладів надається відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону України “Про освіту”, Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898, угоди між управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації і обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки, угоди між управлінням освіти Прилуцької міської ради та комітетом Прилуцької міської організації Профспілки працівників освіти і науки та цього Положення.
 2. Кошти на виплату винагороди передбачаються окремим рядком у кошторисі навчального закладу.
 3. Право на винагороду мають всі працівники навчального закладу, за виключенням тих, які:

– працюють за сумісництвом;

– мають не зняте дисциплінарне стягнення;

– перебували в трудових відносинах, але протягом відповідного періоду з різних причин жодного дня не працювали (непрацездатність, відпустка по догляду тощо).

 1. Умовою надання винагороди є зайняття педагогічної посади на день видання наказу про виплату винагороди.
 2. Розмір винагороди кожному працівнику визначається на спільному засіданні керівництва закладу та профкому.
 3. При визначенні розміру винагороди враховується:
 • якісне та своєчасне виконання обов’язків, визначених законодавством, посадовими інструкціями, іншими документами, виконання доручень керівництва;
 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, відсутність порушень трудової дисципліни;
 • ініціативність;
 • впровадження передового педагогічного досвіду, новаторство в роботі;
 • розробка власних програм, посібників, публікації, проведення досліджень;
 • участь у змаганнях, оглядах, конкурсах різного рівня, зокрема, «Учитель року»;
 • досягнення учнів в олімпіадах, змаганнях, конкурсах різного рівня;
 • оформлення кабінетів, виготовлення наочності;
 • проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів;
 • робота з батьками;
 • бережне ставлення до майна навчального закладу;
 • додержання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму;
 • виконання громадської роботи.
 1. При визначенні розміру винагороди враховується період, що минув з часу видання минулорічного наказу про винагороду.
 2. При визначенні розміру винагороди може бути врахований час фактичної роботи працівника протягом відповідного періоду.
 3. Розмір винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату винагороди.
 4. Винагорода надається на підставі наказу керівника закладу, погодженого з профкомом.
 5. Наказ про надання винагороди повинен бути виданий до Дня працівників освіти.
 6. Працівникам, які мають право на винагороду, але яким вона з різних причин не була надана до завершення відповідного календарного року (в тому числі у зв’язку з незаконними доганою, звільненням), винагорода нараховується та виплачується у наступному році в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу на оплату праці.

                                                                                                                    Додаток 6

Перелік питань (документів)

соціально-економічного і юридичного характеру,

що стосуються прав та інтересів працівників,

які роботодавець в обовязковому порядку погоджує з профспілковими органами

Питання і документи підстава
1 Погодження на встановлення випробувального терміну строком від трьох до шести місяців ст. 27 КЗпП
2 Погодження посадових і робочих інструкцій п. 5.3.24 Галузевої угоди, дана Угода
3 Правила внутрішнього трудового розпорядку ст. 142 КЗпП
4 Погодження графіку роботи установи, графіків змінності, режиму роботи, розкладу уроків, графіку чергування ст.ст. 52, 67, 69, 247 КЗпП, ст. 38 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», п. 24 Типових правил внутрішнього розпорядку …
5 Погодження зміни норм праці, дозвіл на проведення надурочних робіт, згода на запровадження підсумованого обліку робочого часу ст. 61, 64, 86, 247 КЗпП,  ст. 38 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
6 Погодження графіка відпусток, погодження перенесення працівнику щорічної відпустки. Дозвіл на залучення працівників до роботи у вихідні дні. Погодження переліку робіт, на яких через працівникові надається можливість приймати їжу протягом робочого часу ст. 10, 11 Закону «Про відпустки», ст. 66, 71, 79, 80, ст. 247 КЗпП, ст. 38 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
7 Погодження кошторису і штатного розпису п. 5.3.18 Галузевої угоди, дана Угода
8 Погодження переліку працівників і розміру підвищення посадового окладу із числа адміністративно-господарського, обслуговуючого та навчально-допоміжного (крім помічників вихователя) закладів освіти, які за характером роботи безпосередньо спілкуються з учнями, вихованцями спеціальних (з особливим режимом) закладів, а також класів (груп) спеціального призначення, організованих в закладах загального типу п. 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
9 Погодження розподілу педагогічного навантаження. Погодження доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення, а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників, конкретного розміру доплат за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, за завідування навчальними кабінетами, майстернями, бібліотекою, положення про преміювання, тарифікаційних списків п. 4, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 58, 63, додатки 1, 2, 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
10 Погодження положення про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків
11 Погодження наказу про встановлення доплати працівникам в розмірі 10 % за прибирання туалетів  та використарння в роботі дезинфікуючих засобів. Постанова Кабінету Міністрів  України від 30 серпня 2002 року №1298, дана Угода.
12 Участь у розробці заходів щодо охорони праці ст. 161 КЗпП України
13 Згода на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівниками, що є членами профспілки ст. 43, ст. 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
14 Згода на зміну умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
15 Згода вищого органу профспілки на звільнення членів виборного профспілкового органу установи та її підрозділів, профорганізаторів ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
16 Прийняття спільних з роботодавцем рішень про взяття на облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, про надання житла ст. 247 КЗпП України, ст. 39, 52 Житлового кодексу УРСР

Додаток 7

Допустимі величин температури повітря у зимовий період

у приміщеннях, де працюють люди

(Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 3.3.6.042-99, затверджені постановою Головного

державного санітарного лікаря України № 42 від 01.12.1999)

    Нижня межа (град. С)
 

Категорії робіт

 

Види діяльності

на пос-тійних робочих місцях на не-постійних

робочих місцях

Легкі фізичні роботи (категорія Іа) роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження

21

18

Легкі фізичні роботи (категорія Іб) роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням

20

17

Фізичні роботи середньої важкості (категорія ІІа) роботи, пов’язані з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи і потребують певного фізичного напруження

17

15

Фізичні роботи середньої важкості (категорія ІІб) Роботи, що виконуються стоячи, пов’язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів та супроводжуються помірним фізичним напруженням

15

13

Важкі фізичні роботи (категорія ІІІ) роботи, пов’язані з постійним переміщенням, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль

13

12

Прим.

Постійне робоче місце – місце, на якому працюючий знаходиться понад 50 % робочого часу або більше 2-х годин безперервно. Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, то вся ця зона вважається постійним робочим місцем.

Непостійне робоче місце – місце, на якому працюючий знаходиться менше 50 % робочого часу або менше 2-х годин безперервно.

Додаток 8

Відсоток зменшення одноразової допомоги, якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці

Порушення потерпілим нормативних актів

про охорону праці

Відсоток зменшення
Якщо потерпілий був забезпечений згідно зі встановленими нормами та у встановленому порядку спецодягом чи спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, необхідним інвентарем та інструментами, якщо з працівником проведені всі необхідні інструктажі та навчання, нещасний випадок стався в робочий час та при виконанні робіт, які входять в коло трудових обов’язків
Якщо є вина лише потерпілого:

–         неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці або виконання роботи у нетверезому стані, якщо цей стан було визначено причиною нещасного випадку

–         первинне свідоме порушення правил поводження при обслуговуванні об’єктів і виконанні робіт підвищеної небезпеки

–         первинне свідоме порушення правил поводження при обслуговуванні об’єктів і виконанні робіт, що не є  об’єктами підвищеної небезпеки

–         невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це порушення було первинним

–         невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це порушення було повторним

до 50 %

до 40 %

до 30 %

до 20 %

до 30 %

Якщо є вина як потерпілого, так і інших осіб:

–         неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці або виконання роботи у нетверезому стані, якщо цей стан було визначено причиною нещасного випадку

–         первинне свідоме порушення правил поводження при обслуговуванні об’єктів і виконанні робіт підвищеної небезпеки

–         первинне свідоме порушення правил поводження при обслуговуванні об’єктів і виконанні робіт, що не є  об’єктами підвищеної небезпеки

–         невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це порушення було первинним

–         невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це порушення було повторним

до 25 %

до 20 %

до 15 %

до 10 %

до 15 %

Якщо відсутня вина потерпілого не зменшується
Якщо потерпілий не був забезпечений згідно зі встановленими нормами та у встановленому порядку спецодягом чи спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, необхідним інвентарем та  інструментами, якщо з працівником не проведено всіх необхідних інструктажів та навчань,  якщо нещасний випадок стався при залученні працівника до робіт поза межами робочого часу або до робіт, які не входять в коло трудових обов’язків
Незалежно від вини потерпілого не зменшується