Положення про Раду Центру творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

 1. Загальні положення
  • Відповідно до пункту 61 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2001 року №438 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів», у позашкільних навчальних закладах усіх типів та форм власності створюється Рада позашкільного навчального закладу.
  • Рада позашкільного навчального закладу (далі – Рада) – це постійно діючий в період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
  • У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту» , «Про позашкільну освіту», Статутом ЦТДЮ та цим Положенням.
 1. Мета, завдання і принципи діяльності Ради Центру творчості дітей та юнацтва
 • Метою діяльності Ради є:
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку позашкільного закладу та удосконалення  навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління позашкільним навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління позашкільним навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 • Основними завданнями Ради є:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку позашкільного закладу та сприяння матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування сучасності та комфорту навчального середовища;
 • створення належного соціального клімату в позашкільному навчальному закладі;
 • сприяння духовному , фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка  громадських ініціатив щодо вдосконалення середовища для навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідницько-експерементальної  роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо позашкільної освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та позашкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
  • Рада ЦТДЮ діє на засадах:
 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.
 1. Структура Ради та організація діяльності
 • До Ради обираються представники педагогічного колективу та батьків. Представники в Раді і загальна їх чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) позашкільного навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

 • Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається  їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

 • Очолює Раду ЦТДЮ голова, який обирається зі складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічного колективу закладу.

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

 • Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора позашкільного навчального закладу, власника (засновника), а також членами Ради.
 • Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.
 • Члени Ради мають право виносити на розгляд питання фінансування , що стосуються діяльності позашкільного навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 • Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

 • Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ЦТДЮ, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків.
 • У разі незгоди адміністрації позашкільного навчального закладу з рішенням Ради створюється  узгоджувальна комісія, яка розглядає  спірне питання.

До складу комісії входять представники  адміністрації , профспілкового комітету позашкільного навчального закладу  та батьки  вихованців ЦТДЮ.

 • Рада навчального закладу;
 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) закладу;
 • вносить пропозиції щодо зміни плану роботи Ради;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує кошторис позашкільного навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань фінансово-господарської діяльності;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення умов навчально-виховного процесу в закладі;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів, тощо);
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освіти  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє діяльності центрів дозвілля , а також залучає громадськість , батьків до участі в різних видах позашкільної  роботи , до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи позашкільного навчального закладу.

Положення

 про батьківські комітети

Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області

 1. Загальні положення
  • Положення про батьківські комітети Центру творчості дітей та юнацтва визначає їх функції у державно-громадській системі управління позашкільним навчальним закладом.
  • Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання в позашкільному навчальному закладі.
  • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцією ООН «Про права дитини» та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
  • Рішення про заснування батьківських комітетів гуртків або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних гуртків.
  • Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації ( саморозпуску, примусового розпуску).
 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності
  • Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань позашкільної освіти.
  • Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
 • формування та розвитку особистості вихованця та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання у дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя дітей;
 • розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, позашкільним навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу  на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації вихованців та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого- педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу та його благоустрою.
  • Основними принципами діяльності комітетів є:
 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, гуртків.
 1. Організація діяльності комітетів
  • Комітет гуртків (гуртка) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного гуртка чи декількох гуртків і діє від їх імені.

Комітет гуртка, голова та заступник голови обираються на зборах батьків гуртка на початку навчального року.

Кількісний склад та термін повноважень  комітету визначаються зборами батьків гуртка (гуртків).

 • Збори батьків гуртка (гуртків) проводяться за рішенням комітету гуртка (гуртків) не рідше двох разів на семестр.
 • Представники батьківських комітетів гуртків входять до складу Ради закладу.
 • Кількісний та якісний склад батьківських комітетів закладу, термін їх повноважень визначаються Радою закладу.
 • Батьківські комітети у разі необхідності можуть скликати збори голів батьківських комітетів закладу . Правомочний склад зборів становить  не менше як дві третини від загальної кількості голів батьківських комітетів гуртків закладу.  Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості   проведення загальних зборів голів батьківських комітетів закладу, питання,  що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків гуртків, яких стосуються ці питання . У такому випадку рішення приймається  за рахуванням  рішень зборів батьків гуртків на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань  батьківських комітетів гуртків.

 • Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома  батьків, керівництва закладу, а за необхідності  відповідного  органу управління освіти  у 10-денний термін.
 • Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються  комітетами та затверджуються їх головами.
 • У випадку , коли член комітету достроково складає свої повноваження , вибори нового члена відбуваються на загальних батьківських зборах гуртка.
 • Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків,  рекомендацій  директора, керівника гуртка, органів учнівського самоврядування , громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується  головою відповідного комітету.
 • При недосягненні згоди між директором ПНЗ і більшістю  членів  батьківських комітетів закладу питання вирішуються  міським управлінням освіти або Радою закладу; між  керівником гуртка і комітетом  гуртка – керівництвом або Радою цього закладу.
 • Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.
 1. Права та обов’язки комітетів
  • Комітети мають право:
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями ,  підприємствами , навчальними та науковими установами щодо надання  добровільних благодійних внесків для покращення навчально-виховного процесу закладу ;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування  закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють ,  добровільні пожертвування  і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не  заборонених чинним законодавством України;
 • звертатися до директора (завідувача), педагогів, педагогічної Ради закладу щодо роз’яснення стану  і перспектив роботи закладу  та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові загальні збори  батьків (конференції);
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних  умов  функціонування закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу.
  • Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.
  • Комітети зобов’язані :
 • виконувати плани роботи ради ЦТДЮ;
 • вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються  в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органу управління освітою;
 • у разі потреби організувати чергування батьків під час  культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців ;
 • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

Склад Ради ЦТДЮ:

Голова ради – Авдєйчік О.І.

Заступник голови ради – Горбань О.В.

Секретар – Супруненко О.О.

 

Комісія по вирішенню соціально – побутових питань:

 

 1. Тимченко Ірина Василівна – керівник гуртка «Чарівниця»
 2. Бабак Вікторія Василівна – заступник директора з АГЧ
 3. Олексієнко Андрій  (вихованець Щербіна М.В.)
 4. Василенко Марія (вихованка Сікалової Ю.О.)
 5. Сєрова Віталіна Миколаївна (гурток «Канон» керівник Пуць О.Ю.)
 6. Чернецька Іванна Степанівна (АДН керівник П’ятигорець Н.М.)

Комісія по вирішенню культурно – масових питань:

 1. Линник Світлана  Сергіївна – художній керівник
 2. Борсяк Лариса  Василівна – завідуюча організаційно – масового відділу
 3. Анікіна Марія (вихованка гуртка «Сузір’я » керівник Вовк С.І.)
 4. Мирвода Дарина (вихованка гуртка «Серпантин » Голуб С.О.)
 5. Захарова Валентина Леонідівна  (гурток «Друга  мова» керівник Кононенко А.В.)
 6. Загоруйко Лариса  Борисівна (гурток «Сузір’я» керівник Вовк С.І.)

Залишити відповідь