ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Рішення  міської ради

                                                                      ( _____ сесія сьомого скликання)

                                                                       ________________ 2016 р. № _____

                                                         Секретар міської ради

                                                                       _____________А.В.ШАМРАЙ

СТАТУТ

Центру творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

 (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ПРИЛУКИ

 2016 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Центр творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі – Центр) є комплексним комунальним позашкільним навчальним закладом, заснованим на комунальній власності. Загальне керівництво та управління Центром здійснює уповноважений орган – управління освіти міської ради. Діяльність Центру регулюється Конституцією України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства освіти і науки України, Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту” (затвердженого  Постановою  Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. №433), Положенням про позашкільний навчальний заклад та іншими законодавчими актами України і цим Статутом. Центр здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час, забезпечує умови для творчого, вільного, різнобічного розвитку дітей, підлітків і молоді, сприяє їх творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

Заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну, навчально-спортивну, навчально-репетиційну та концертно-просвітницьку роботу, яка сприяє удосконаленню форм і методів позашкільної освіти, навчання та виховання дітей і підлітків регіону за інтересами.

1.2. Найменування Центру: Центр творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області (скорочена назва – ЦТДЮ.)

 • Місце знаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. 1 Травня, 80.
 • Центр творчості дітей та юнацтва реорганізований у 1991 році з Будинку піонерів рішенням Прилуцької міської ради народних депутатів (рішення 13 позачергової сесії 21 скликання від 18 жовтня 1991 року).
 • Підставою для набуття територіальною громадою права комунальної власності щодо майна, на якому був заснований заклад, є рішення Прилуцької міської ради народних депутатів (п’ятнадцята позачергова сесія двадцять першого скликання) від 27 лютого 1992 року «Про надання прав міськвиконкому у зв’язку з розмежуванням комунальної власності». Зазначений навчальний заклад має статус комунального до дати реорганізації.
 • Прилуцька міська рада (далі Рада) є представником територіальної громади і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження.
 • Центр є юридичною особою і діє на підставі Статуту, погодженого начальником управлінням освіти міської ради, затвердженого міською радою.
 • Мова навчання і виховання у Центрі – українська.
 • Центр має печатку та штамп встановленого зразка, ідентифікаційний код, фірмові бланки, емблеми та інші реквізити і атрибути, необхідні для його діяльності.

1.10. Центр забезпечує реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічного режиму та відповідає, у встановленому законодавством України порядку, за життя і здоров’я дітей і працівників Центру під час освітнього процесу.

1.11. Центр співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, громадянами без фінансових зобов’язань.

1.12. У встановленому законодавством порядку Центр може сприяти створенню, з ініціативи учасників навчально-виховного процесу, дитячих і юнацьких громадських об’єднань і організацій, що діють відповідно до мети і програми Центру.

1.13. Створення та діяльність політичних партій, громадсько-політичних і релігійних рухів в Центрі забороняється.

1.14. Центр згідно з чинним законодавством розробляє, реалізує і запроваджує інвестиційні та інноваційні механізми, що забезпечують залучення інвесторів з метою виконання освітніх програм.

1.15. Центр організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються директором.

1.16. Центр є складовою системи безперервної освіти, яка спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів, слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

1.17. Головними завданнями Центру є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання у гуртківців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
 • збереження та розвиток передового досвіду світової та національної практики позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, сприяння впровадженню якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва;
 • формування в учнів та молоді національної самосвідомості, активної громадянської позиції;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, нахилів та здібностей;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дитини;
 • просвітницька діяльність;
 • надання кваліфікаційної допомоги в розвитку дитини.

1.18. Центр створює правові і матеріально-технічні умови для:

 • плідної творчої діяльності педагогічних працівників;
 • своєчасного впровадження і розвитку нових напрямків та авторських програм;
 • втілення виробленої колективом концепції розвитку Центру щодо професійної свободи, права на експеримент, підвищення кваліфікації, самостійного вибору форм і видів діяльності з колективом вихованців.

1.19. Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівних умов кожної людини для певної реалізації її здібностей, талантів, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

 

2.1. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про позашкільний навчальний заклад та власним Статутом. Структура та штат Центру розробляються управлінням освіти міської ради, за поданням керівника Центру, у межах видатків на оплату праці та затверджуються міським головою. У структуру Центру можуть входити відділи, кабінети, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі табори, спеціалізовані, творчі майстерні та інші підрозділи.

Центр може мати (створювати) філії – структурно-відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність за окремими його напрямами за попереднім погодженням із засновником. Структурні підрозділи діють на основі відповідних положень, що розробляються закладом і затверджуються його керівником.

2.2. Центр організовує роботу з вихованцями протягом календарного року. Навчальний рік починається 01 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який   вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання.

Режим щоденної роботи встановлює Центр творчості дітей та юнацтва, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває,  а також правил внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Центру.

У канікулярні, святкові та неробочі дні Центр працює за окремим планом та графіком, затвердженим директором. Заклад працює щоденно (без вихідних), працівники – за 5-денним робочим тижнем з вихідними згідно графіку роботи та розкладу роботи гуртків.

2.3.  До Центру зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 3 до 21 року, в тому числі ті, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

2.4.  Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Центр. Прийом вихованців (учнів, слухачів) для здобуття допрофесійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють. При прийомі до спортивних, туристських, хореографічних гуртків необхідна медична довідка про стан здоров’я вихованців та відсутність відповідних протипоказань.

2.5. З дозволу керівництва Центру та за згодою керівника творчого об’єднання в його роботі разом з вихованцями можуть брати участь батьки, які надають колективу організаційну і практичну допомогу.

2.6. Навчання здійснюється в одновікових і різновікових об’єднаннях за інтересами (гурток, секція, студія, клуб, ансамбль, театр тощо).

2.7.  Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань у Центрі становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів). Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлює директор Центру залежно від профілю, типових навчальних    планів, програм, року навчання, психофізіологічної доцільності та можливостей організації навчально-виховного процесу, санітарно-гігієнічних норм, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більше 25 вихованців (учнів, слухачів).

Для секцій наукового товариства МАН, творчих об’єднань вищого рівня наповнюваність становить 1-3 вихованців (учнів, слухачів).

2.8.   Кожен вихованець має право займатися у кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в Центрі, змінювати їх протягом року.

2.9.  Центр створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.10.  Тривалість одного заняття в Центрі визначається (згідно  Положення про позашкільний навчальний заклад,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р № 433 п. 18) навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

 • віком від 3 до 5 років – 25 хвилин;
 • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
 • старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом роботи та правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються директором відповідно до режиму роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців (учнів, слухачів).

2.11. У Центрі об’єднання за інтересами структурно формуються за трьома рівнями:

I        рівень        –        початковий: гуртки, клуби, секції, студії

загально-розвиваючого спрямування. Вони сприяють виявленню творчих здібностей дітей або спрямуванню їх інтересів до творчої діяльності.

II       рівень        –        основний: гуртки, клуби, секції, студії, які

розвивають інтереси дітей та учнівської молоді, надають їм додаткову освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

III      рівень        –        вищий: творчі об’єднання за інтересами

для юних талантів, обдарованих дітей та

учнівської молоді.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.12. Педагогічний колектив Центру працює згідно з розкладом навчальних занять, затвердженим директором за погодженням з Прилуцьким міськрайонним Управлінням ГУДСЕСУ в Чернігівській області   Розклад складається на І, II семестри  з урахуванням педагогічної доцільності та максимальної економії часу керівника гуртка, студії, клубу, секції тощо.

2.13. Центр може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель, стадіонів, за місцем проживання дітей і підлітків, відповідно до укладених угод з адміністраціями зазначених закладів та установ без фінансових зобов’язань.

2.14. Для розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців, їх обдарувань і самовизначення в майбутній професії Центр може проводити спільну роботу з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, відкриваючи на своїй та їх базі лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи, створює наукові об’єднання учнів, забезпечує роботу Малої Академії наук без фінансових зобов’язань.

2.15. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням  віку,  психофізичних особливостей,  стану здоров’я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекції, урок, індивідуальне заняття, конференції, семінари, курси, читання, вікторини, конкурси, огляди, виставки, навчально-тренувальні заняття, репетиційні та оздоровчі збори, походи, концерти, екскурсії, практична робота на природі, змагання, а також інших форм, передбачених Статутом позашкільного навчального закладу. Центр проводить  заходи щодо залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги, до навчально-виховного процесу.

2.16. Центр забезпечує якість навчально-виховного процесу в обсязі державних вимог.

2.17.  Центр працює за річним планом роботи, затвердженим директором Центру та погодженим з уповноваженим органом – управлінням освіти міської ради.

2.18. Центр самостійно визначає напрямки  своєї діяльності з урахуванням інтересів дітей, потреб сім’ї, інших освітніх установ, дитячих і юнацьких об’єднань і організацій, особливостей соціально-економічного розвитку міста Прилуки, його культурних традицій у межах, визначених цим Статутом; самостійно вирішує питання підбору кадрів, здійснення освітньої, науково-методичної, фінансової, господарської та іншої діяльності у межах, визначених законодавством України та цим Статутом.

2.19. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за типовими
навчальними планами і програмами, авторськими та типово-модифікованими навчальними планами і програмами, експериментальними навчальними планами і програмами в установленому законодавством порядку і будуються на педагогічному обґрунтуванні вибору керівником форм і методів роботи.
2.20. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, багатопрофільними, комплексними, наскрізними, а також із змінним складом дітей і такими, що передбачають індивідуальне навчання, по групах, ланкою, всім об’єднанням. Залежно від програми навчання проводиться від одного місяця до кількох років. Експериментальні навчальні плани і програми складаються Центром з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій здійснюється в установленому порядку.

Ведеться також індивідуальна робота з творчо-обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами (за місцем проживання) відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Навчальні програми можуть передбачати введення спеціалізованих предметів за профілем гуртка.

На основі типових навчальних планів розробляється робочий навчальний план Центру на навчальний рік з урахуванням мережі гуртків, секцій. студій та інших творчих об’єднань, що діють у Центрі та кількості груп в них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року та затверджуються уповноваженим органом – управлінням освіти міської ради

2.21. Центр може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

2.22. 3а результатами навчання Центр може видавати своїм випускникам відповідні документи про професійну, спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення) за зразками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Виготовлення свідоцтв для Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

2.23. У Центрі здійснюється методична робота, спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників закладу. У встановленому порядку, на підставі відповідних угод, Центр може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, дитячим та громадським організаціям.

2.24. Центр з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі  конференції, концерту, змагань, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та інших формах, передбачених Статутом Центру.

2.25. У період канікул Центр проводить масову роботу з вихованцями, в тому числі туристські походи, екскурсії, подорожі, тощо. Гурткові, секційні, клубні заняття можуть проводитись з повним чи змінним складом дітей, як на базі закладу, так і на базі таборів. У літній час Центр може відкривати профільні табори і туристські бази для учнів (без залучення бюджетних коштів). На базі закладу можуть відкриватися табори відпочинку з денним перебуванням дітей.

2.26. Центр може проводити методичну і науково-практичну роботу з різноманітними соціальними інститутами, в тому числі на договірних основах без фінансових зобов’язань.

2.27. У Центрі здійснюється методична робота, спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників закладу.

2.28. У Центрі функціонують методичні об’єднання за напрямками діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

Методичні об’єднання створюються в позашкільному навчальному закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.

Відділи створюються в позашкільному навчальному закладі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1.   Учасниками навчально-виховного процесу Центру є:

 • вихованці, учні, слухачі;
 • директор, заступники директора, педагогічні працівники,

практичні психологи, спеціалісти, залучені до навчально-

виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх заміняють;
 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть

участь у здійсненні навчально-виховного процесу.

3.2.   Вихованці, учні і слухачі Центру мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до особистих здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Центру;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та оздоровчою базою Центру;

 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи:

конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

 • представлення в органах громадського самоврядування Центру;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного

насильства; від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3.   Вихованці, учні, слухачі Центру зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися до державного, комунального і приватного майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку

Центру.

3.4.   Педагогічні працівники Центру мають право на:

 • внесення керівництву Центру пропозицій щодо поліпшення навчально-

виховного процесу, подання на розгляд керівництву Центру та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів;

 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів

самоврядування Центру, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної,

пошукової роботи;

 • вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з

вихованцями, учнями і слухачами;

 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів

у виконанні покладених на них завдань;

 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян,

діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5.   Педагогічні працівники Центру зобов’язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти

диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних

якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їхніх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,

учнів і слухачів, обирати адекватні засоби їх реалізації;

 • здійснювати контроль за дотриманням вихованцями, учнями і

слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Центру;

 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і

слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їхні інтереси,

пропагувати здоровий спосіб життя;

 • виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних

традицій, духовних і культурних надбань народу України;

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,

загальну і політичну культуру;

 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків

(журнали, плани роботи тощо);

 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної

символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • дотримуватися вимог Статуту Центру, виконувати правила

внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

 • брати участь у роботі педагогічної ради Центру;
 • виконувати накази і розпорядження директора Центру, органів

державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Центру працюють відповідно до поданого ними розкладу занять, затвердженого директором.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження у Центрі визначається директором Центру згідно із законодавством і затверджується управлінням освіти міської ради.

3.8. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Центру у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.10. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і  науки України.

3.11. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх заміняють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів

громадського самоврядування Центру;

 • звертатися до органів управління освітою, директора Центру та органів

громадського самоврядування Центру з питань навчання та виховання дітей;

 • приймати рішення про участь своєї дитини в інноваційній діяльності

Центру;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

 • захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах

громадського самоврядування Центру та у відповідних державних, судових органах.

 

 1. IV. УПРАВЛІННЯ І КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ

4.1. Керівництво Центром здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Директор Центру призначається і звільняється у порядку, встановленому Положенням про управління освіти міської ради; заступники директора – за поданням директора Центру призначаються та звільняються у порядку, встановленому Положенням про управління освіти міської ради; педагогічні та інші працівники Центру призначаються на посади та звільняються з посад директором Центру.

4.3. Директор Центру:

 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і

розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм,

якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів та слухачів;

 • створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами

Центру позашкільної освіти;

 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • розпоряджається коштами Центру у межах, визначених цим Статутом;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру, укладає

угоди з юридичними та фізичними особами, у межах. Визначених цим Статутом;

 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу

працівникам Центру відповідно до законодавства;

 • представляє Центр в усіх підприємствах, установах та організаціях і

відповідає перед управлінням освіти за результати діяльності закладу;

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок,

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

 • забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких

форм фізичного або психічного насильства;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює

їх виконання;

 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до

працівників Центру;

 • затверджує посадові обов’язки працівників Центру.

4.4. Директор Центру є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Центром.

4.5.  Педагогічна рада Центру:

 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної,

організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального

закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за

напрямками роботи;

 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

4.6.  Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, ніж два рази на рік.

4.7. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, що скликаються не менше як один раз на рік.

4.8. У період між загальними зборами діє Рада Центру (далі Рада), діяльність якої регулюється цим Статутом.

 • До Ради обираються представники педагогічного колективу та батьків. Представники в Раді і загальна їх чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) позашкільного навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

 • Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами

(конференцією). Кількість засідань визначається  їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

 • Очолює Раду ЦТДЮ голова, який обирається зі складу Ради. Голова

Ради може бути членом педагогічного колективу закладу. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

 • Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора

позашкільного навчального закладу, власника (засновника), а також членами Ради.

 • Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

 • Члени Ради мають право виносити на розгляд питання фінансування,

що стосуються діяльності позашкільного навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 • Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на

засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

 • Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту

ЦТДЮ, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків.

 

 

 • У разі незгоди адміністрації позашкільного навчального закладу з

рішенням Ради  створюється  узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники  адміністрації, профспілкового комітету позашкільного навчального закладу  та батьки  вихованців ЦТДЮ.

 • Рада навчального закладу;
 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) закладу;
 • вносить пропозиції щодо зміни плану роботи Ради;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує кошторис позашкільного навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань фінансово-господарської діяльності;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення умов навчально-виховного процесу в закладі;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів, тощо);
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освіти  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в різних видах позашкільної  роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи позашкільного навчального закладу.

4.9. У Центрі за рішенням загальних зборів можуть створюватися  учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

 1. V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

 

5.1. Майно Центру є об’єктом власності територіальної громади міста
Прилуки і перебуває на балансі управління освіти.

Майно Центру може бути надано в оренду відповідно до рішень міської ради або її виконавчого комітету. Адміністрація Центру має право вносити пропозицію управлінню освіти щодо списання майна в порядку, визначеного чинним законодавством.

5.2. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Центром майна здійснюється управлінням освіти міської ради.

5.3. Центр користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства.

5.4. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

5.5. Для проведення навчально-виховної та спортивної роботи Центру можуть  надаватись  в  користування  спортивні   об’єкти,  культурні, оздоровчі   та  інші  заклади. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5.6. Працівники Центру, вихованці, їх батьки або особи, що їх замінюють, несуть у встановленому порядку матеріальну відповідальність за псування будівель, споруд, приміщень, устаткування та інвентарю Центру.

 

 

VІ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до законодавства та Статуту Центру.

6.2. Центр є бюджетною установою, яка фінансується з місцевого бюджету, головним розпорядником коштів є управління освіти міської ради.

6.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється за рахунок  коштів бюджету міста та додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 • Додатковими джерелами формування коштів Центру є:
 • кошти, отримані за надання послуг відповідно до переліку, затвердженого в установленому законодавством порядку;
 • кошти від здачі в оренду приміщень;
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних та фізичних осіб;

– дотації органів державної і місцевої влади;

– інші надходження, не заборонені законодавством.

6.5. Кошти, отримані Центром з додаткових джерел фінансування, використовуються для проведення діяльності, передбаченої Статутом.

6.6. Центр у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, отриманими із додаткових

джерел фінансування, які знаходяться на  спецрахунках;

 • користуватися безоплатно земельними ділянками, переданими йому у

користування;

 • розвивати матеріальну базу Центру, мережу спортивно-оздоровчих,

профільних таборів, туристичних баз;

 • користуватися майном відповідно до законодавства та Статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту

Центру.

6.7. У разі одержання позашкільним закладом коштів із інших джерел, бюджетні асигнування не зменшуються.

6.8. Директор Центру може від свого імені укладати угоди без фінансових зобов’язань зі сторони Центру.

6.9. Платні послуги не можуть здійснюватися замість або в межах освітньої діяльності, визначеної основними навчальними планами і програмами Центру. Встановлення планових завдань Центру на розвиток платних послуг у будь-якій мірі забороняється.

6.10. Кошторис Центру формується управлінням освіти міської ради з урахуванням пропозицій керівника Центру.

Порядок формування та використання фондів кошторису визначається Статутом відповідно до чинного законодавства.

6.11. Відповідно до законодавства Центр має право реалізовувати видавничу продукцію власного виробництва та продукцію, виготовлену гуртківцями під час занять.

6.12. Відповідно до законодавства Центр має право заохочувати кращих вихованців за рахунок коштів, отриманих від додаткових джерел фінансування.

6.13. Ведення діловодства та звітності в Центрі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1.   Центр має право:

 • укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами,

науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн у межах, визначених цим Статутом;

 • встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно

укладених угод про обмін творчими учнівськими та педагогічними колективами, створювати навчально-виховні центри;

 • проводити спільні заходи, що зазначені у Статуті тощо.

7.2. Адміністрація Центру здійснює підбір і несе відповідальність за підготовку і оформлення необхідних документів та матеріалів працівників та вихованців для направлення їх за кордон (з метою обміну досвідом, участі у різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше).

7.3. Навчальне обладнання, прилади, що надходять для Центру, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

 

 

VІІІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ  ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

 

8.1. Центр творчості дітей та юнацтва безпосередньо підпорядкований і підзвітний уповноваженому органу – управлінню освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області.

8.2. Основною формою контролю за діяльністю Центру є атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється у відповідності до чинного законодавства.

 

 

ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО

СТАТУТУ ЦЕНТРУ

 

9.1. Зміни  до Статуту вносяться в порядку його затвердження.

9.2. Зміни до Статуту закладу реєструються у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженими органами.

 

 

Х. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ

 

10.1. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється за рішенням Ради.

10.2. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

10.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Радою. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

 • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів та кредиторів і проводить з ними розрахунки, а також складає ліквідаційний баланс і представляє його Раді.

 

 

 

 

 

Директор ЦТДЮ                                                               Т. М. Савченко

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

міської ради

_______________ С. М. ВОВК