ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ художньо-творчої діяльності  є одним із відділів Центру творчості дітей та юнацтва, в якому здійснюється організація, планування навчальної, виховної, методичної роботи, її контроль та керівництво. Робота відділу спрямована на здобуття знань, умінь і навичок вихованців, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. До складу відділу входять гуртки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

1.2. До навчання в  відділі залучаються вихованці віком від 6 до 21 років.

1.3. Відділ художньо-естетичного виховання працює за такими напрямками:

— організаційні заходи по забезпеченню функціонування  відділу;

— навчально-виховний процес;

— інструктивно-методична робота з педагогами та батьками;

— покращення матеріально-технічної бази.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією про  позашкільну освіту, Конвенцією ООН про права дитини, цим Положенням  і Статутом Центру творчості дітей та юнацтва.

1.5. Відділ художньо-творчої діяльності безпосередньо підпорядкований  директору ЦТДЮ.

1.6. У відділі працює завідуюча відділом та керівники гуртків, які є учасниками навчально-виховного процесу.

1.7. Адміністрація ЦТДЮ зобов’язана створити всі сприятливі умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу художньо-естетичного виховання, забезпечити його відповідною матеріально-технічною базою.

1.8. Відділ співпрацює з іншими – виховними закладами, сім’ями, колективами, громадськими організаціями.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Опанування та інтеріоризація національних культурних традицій, що має перетворитися на духовне джерело сучасного та майбутнього розвитку особистості, її адаптація до життя у суспільстві;

2.2.Забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку школярів на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури, врахування художніх інтересів і потреб, виховання естетичної свідомості – ідеалів, смаків, суджень, оцінок;

2.3. Розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, розширення свободи вибору форм художньої самореалізації, які відповідають здібностям і професіональним орієнтаціям особистості;

2.4. Організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури як механізму людської взаємодії.

2.5. Сприяти розвитку художніх інтересів та потреб вихованців;

2.6. Стимулювати естетичні почуття дітей;

2.7. Розширювати уявлення дітей про види і жанри мистецтва  (образотворчого, декоративно-прикладного), про напрями народного, витоки оберегової символіки (вишивка, ткацтво, гончарство, писанкарство тощо);

2.8. Розвивати усвідомлене естетичне сприйняття, здатність осмислювати художні засоби мистецтва;

2.9. Розвивати вміння виражати власні художні враження, використовуючи асоціативно-образні порівняння та давати самостійну, естетичну оцінку творам мистецтва різних епох і стилів;

2.10.Залучати дітей до інтерпретації художніх творів, створювати проблемно-пошукові ситуації, що вимагають розв’язання творчих (колективних, групових, індивідуальних) завдань.

2.11.Забезпечувати  належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності гуртківців з урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб.

2.12. Розвивати  творчі здібності та пізнавальну активність, інтелектуальну, емоційно-вольову , психічну сфери особистості, формувати у вихованців національної свідомості, активної громадянської позиції, робота з обдарованими дітьми.

2.13. Планувати та організовувати навчально-виховний процес  у відділі згідно вимог та програм Міністерства освіти і науки України та Статуту ЦТДЮ.

2.14.Підведити підсумки, аналізувати  роботу та впроваджувати  інноваційні розробки у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес відділу.

2.15. Організовувати  та проводити  методичні об’єднання , засідання, майстер-класи, круглі столи, наради у відділі.

2.16. Аналізувати  хід  навчального процесу, результати проведення занять, масових та виховних заходів у відділі.

2.17. Розробляти графіки, плани проведення виховних заходів, тижнів, тематичних місячників, методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, виховної та методичної роботи.

2.18.  Координувати  навчально-виховну та методичну роботу відділу. Вивчати стан викладання предметів.

2.19. Розробляти методичні рекомендації  щодо підвищення рівня педагогічної майстерності  та результативності роботи педагогів відділу.

2.20. Вивчати   та узагальнюапти  результати передового педагогічного досвіду, аналізувати,  розповсюджувати.

2.21. Надавати  методичну допомогу керівникам гуртків з навчально-виховної роботи.

2.22. Підтримувати  позитивний  імідж, педагогічну культуру  педагогів відділу.

2.23. Використовувати інноваційні методики та технології у навчально-виховному процесі.

2.24. Організовувати  та проводити  тематичні місячники .

2.25. Розвивати матеріально-технічну  базу.

  1. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Складання робочих навчальних планів і програм.

3.2. Перевірка виконання навчальних планів, проведення підсумкових занять, заходів за окремим графіком.

3.3. Аналіз навчально-виховного процесу.

3.4. Організація дослідницької роботи вихованців, аналіз та узагальнення результатів контролю.

3.5. Організація навчальної роботи  з обдарованими вихованцями.

3.6. Контроль за станом журналів гурткової роботи.

3.7. Розподіл вихованців на навчальні групи для проведення занять.

3.8. Підготовка звітів з питань навчально-виховної та методичної роботи за відповідні звітні періоди.

3.9. Розподіл навчальних кабінетів для проведення занять згідно розкладу.

  1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Права та обов’язки працівників відділу художньо-творчої діяльності визначаються посадовими інструкціями, розробленими завідуючою відділом у відповідності із законодавством і затверджені директором ЦТДЮ.

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ’ЯЗКИ

5.1. Відділ художньо-творчої діяльності   взаємодіє з іншими відділами ЦТДЮ.

5.2. Розмежування обов’язків між відділом художньо-творчої діяльності та іншими відділами ЦТДЮ зі спільних питань діяльності визначається наказами.

Керівники гуртків відділу також мають право:

5.3.Представляти відділ з питань навчально-виховної роботи на конференціях, семінарах тощо.

5.4.Одержувати від інших відділів інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ним завдань.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Відділ художньо-творчої діяльності працює за планом, який кожного року затверджує директор ЦТДЮ та погоджує завуч з навчально-методичної  та завуч з виховної роботи.

6.2. Відділ організовує роботу з вихованцями протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається з 1вересня і закінчується 31 травня наступного року.

6.3. Керівники гуртків відділу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого завучем з навчально-методичної роботи.

6.4. Відділ художньо-творчої діяльності звітує про свою діяльність перед завучем з навчально-виховної та навчально-методичної роботи ЦТДЮ та директором ЦТДЮ.

  1. КЕРІВНИЦТВО

7.1. Керівництво відділом художньо-творчої діяльності здійснює завідуюча відділом, яка безпосередньо підпорядковується директору та заступникам з навчально-методичної та виховної роботи ЦТДЮ.

7.2. Завідуюча відділом:

7.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за виконання завдань відділу.