ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
  1. Відділ  художньо – естетичного виховання є структурним  підрозділом Центру творчості дітей та юнацтва, в якому здійснюється організація, планування навчальної, виховної, методичної роботи, її контроль та керівництво. Діяльність відділу спрямована на здобуття знань, умінь та навичок вихованців, а також  забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. До складу відділу входять гуртки вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтв та японського бойового мистецтва.
  1. До навчання у відділі залучається вихованці віком від 5 до 21 років.
  1. Відділ художньо – естетичного виховання працює за такими напрямками:
 2. організаційні заходи по забезпеченню функціонування відділу;
 3. навчально – виховний процес;
 4. інструктивно – методична робота з педагогами та батьками;
 5. покращення матеріально – технічної бази відділу.
  1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією про позашкільну освіту, Конвенцією ООН про права дитини, цим Положенням і Статутом Центру творчості дітей та юнацтва.
  1. Відділ художньо – естетичного виховання безпосередньо підпорядкований директору ЦТДЮ.
  1. У відділі працює завідуюча відділом та керівники гуртків, які є безпосередніми учасниками навчально – виховного процесу.
  1. Адміністрація ЦТДЮ зобов’язана створити всі сприятливі умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу художньо – естетичного виховання, забезпечити його відповідною матеріально – технічною базою.
  1. Відділ співпрацює з іншими структурними підрозділами ЦТДЮ, виховними закладами, сім’ями, колективами, громадськими організаціями.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  • Опанування та інтеграція національних культурних традицій в навчально – виховний  процес;
  • Забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку вихованців на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури, врахування художньо – естетичних інтересів та потреб, виховання естетичної свідомості – ідеалів, смаків, національно – патріотичної свідомості вихованців;
  • Розвиток  творчого потенціалу  та самостійного мислення вихованців, розширення свободи вибору форм художньої  самореалізації, які відповідають здібностям і професіональним  спрямуванням особистості;
  • Організація змістовного дозвілля, формування комунікативних здібностей вихованців;
  • Формування соціально – зрілої особистості – громадянина України, його національної самосвідомості, громадської позиції, задоволення його різнобічних культурних запитів та нахилів, виховуючи потребу в духовному самовдосконаленні,розвиваючи мистецькі вміння, навички та компетентності;
  • Створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань, здатних до подальшої художньо – творчої самореалізації;
  • Організація змістовного дозвілля, відпочинку та розваг на основі взаємодії різних видів та жанрів мистецтва з метою координації знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості вихованців поліхудожнього та полікультурного образу світу;
  • Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес;
  • Впровадження форм, методів та прийомів навчання, спрямованих на пошук, творчий розвиток, виховання і стимулювання обдарованих вихованців;
  • Організація та проведення засідань методичного об’єднання, майстер – класів, круглих – столів, нарад у відділів;
  • Аналіз ходу навчального процесу,  результативності проведення занять та участі у фестивалях та конкурсах, участі у масових та виховних заходів вихованців відділу;
  • Розробка графіків, тематичного місячника планів виховної та методичної роботи;
  • Координування навчально – виховної та методичної роботи відділу;
  • Вивчення стану викладання предметів;
  • Методична допомога керівникам гуртків у підборі репертуару та організації навчально – виховної роботи у відділі;
  • Розвиток та постійне поповнення матеріально – технічної бази відділу.
 • ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  • Робота над організацією початку навчального року, складання розкладу занять гуртків та студій відділу;
  • Організація та проведення заходів у відділі;
  • Контроль за станом ведення журналів гурткової роботи;
  • Підготовка звітів з  питань навчально – методичної та виховної роботи;
 • ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
  • Права і обов’язки працівників відділу  визначаються посадовими інструкціями у відповідності із законодавством;
  • Керівники гуртків відділу мають право представляти відділ з питань навчально – виховної роботи на конференціях, семінарах, тощо;
 • ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ’ЯЗКИ
  • Відділ художньо – естетичного виховання у своїй діяльності співпрацює з іншими структурними  підрозділами  ЦТДЮ;
  • Розмежування обов’язків  між відділом  художньо – естетичного  виховання та  іншими структурними  підрозділами  ЦТДЮ  зі спільних питань діяльності визначається наказами;
  • Одержання  від інших структурних  підрозділів  ЦТДЮ  інформації, що необхідна для вирішення завдань;
 • ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
  • Відділ художньо – естетичного виховання працює за річним планом роботи відділу та річним планом ЦТДЮ з навчально – методичної та виховної роботи;
  • Відділ організовує роботу з вихованцями протягом календарного навчального року. Навчальний рік розпочинається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року;
  • Керівники гуртків відділу працюють відповідно до розкладу занять;
 • КЕРІВНИЦТВО
  • Керівництво відділом художньо – естетичного виховання здійснює завідуюча відділом , яка безпосередньо підпорядковується директору та заступникам з навчально – методичної  та виховної роботи ЦТДЮ;
  • Завідуюча  відділом  несе відповідальність за виконанням завдань відділу художньо – естетичного виховання.