ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦТДЮ

_________ Савченко Т.М.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПРИЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ іноземних мов є одним з відділів Центру творчості дітей та юнацтва,в якому здійснюється організація, планування навчальної, виховної, методичної роботи, її контроль та керівництво. Робота відділу спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов гуртківцями відділу, а також забезпечує всебічний гармонійний розвиток особистості та організацію змістовного дозвілля вихованців відділу.

1.2. До навчання у відділі іноземних мов залучаються вихованці віком від 6 до 16 років.

1.3.Відділ іноземних мов працює за такими напрямками:

– організаційні заходи по забезпеченню функціонування відділу;

– навчально- виховний процес;

– інструктивно- методична робота з педагогами та батьками;

– покращення матеріально- технічної бази.

1.4. Відділ іноземних мов у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,  Конвенцією ООН про права дитини, даним  Положенням і Статутом Центру творчості дітей та юнацтва.

1.5.Відділ іноземних мов безпосередньо підпорядкований директору ЦТДЮ.

1.6.У відділі працює завідуюча відділом та керівники  гуртків,які є учасниками навчально – виховного процесу.

1.7. Адміністрація ЦТДЮ зобов’язана створити всі сприятливі умови для роботи з підвищення кваліфікації працівників відділу іноземних мов, забезпечити його відповідною матеріально- технічною базою.

1.8. Відділ іноземних мов співпрацює з іншими виховними закладами,сім’ями, колективами, громадськими організаціями.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності гуртківців з урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб.

2.2. Розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності, інтелектуальної, емоційно – вольової, психічної сфери особистості, формування у вихованців національної свідомості, активної громадської позиції; робота з обдарованими дітьми.

2.3. Планування та організація навчально – виховного процесу у відділі проводиться згідно вимог та програм Міністерства освіти і науки України та Статуту ЦТДЮ.

2.4.Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчально- методичну роботу та навчально – виховний процес відділу.

2.5. Організація та проведення засідань методичного об’єднання,  майстер-класів, круглих столів, нарад у відділі.

2.6. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення занять,масових та виховних заходів.

2.7. Розробка графіків, планів проведення виховних заходів, тинів, тематичних місячників, методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, виховної та методичної роботи.

2.8. Координація навчально- виховної та методичної роботи відділу. Вивчення стану викладання предмета.

2.9.Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення рівня педагогічної майстерності та результативності роботи педагогів відділу.

2.10. Вивчення та узагальнення результатів передового педагогічного досвіду, його поширення.

2.11. Надання методичної допомоги керівникам гуртків з питань  навчально – виховної роботи.

2.12. Підтримка позитивного іміджу, педагогічної культури педагогів відділу.

2.13. Використання інноваційних методик та технологій у навчально – виховному процесі.

2.14. Організація та проведення тематичного місячника відділу.

2.15.Розвиток матеріально – технічно бази.

3.ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

3.1. Складання робочих навчальних планів та програм.

3.2. Перевірка виконання навчальних планів, проведення підсумкових занять, заходів.

3.3. Аналіз навчально- виховного процесу.

3.4. Організація дослідницької роботи вихованців, аналіз та узагальнення результатів контролю.

3.5. Організація навчальної роботи з обдарованими вихованцями.

3.6.Контроль за станом журналів гурткової роботи.

3.7.Розподіл вихованців на навчальні групи для проведення занять.

3.8. Підготовка звітів з питань навчально- виховної та методичної роботи за відповідні звітні періоди.

3.9. Розподіл навчальних кабінетів для проведення занять згідно розкладу.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Права та обов’язки працівників відділу іноземних мов визначаються посадовими інструкціями, розробленими у відповідності із законодавством і затверджені директором ЦТДЮ.

5.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВЯЗКИ

5.1. Відділ іноземних мов у своїй діяльності взаємодіє з іншими відділами ЦТДЮ.

5.2.Розмежування обов’язків між відділом іноземних мов та іншими відділами ЦТДЮ зі спільних питань діяльності визначається наказами.

Керівники гуртків відділу іноземних мов також мають право:

5.3. Представляти відділ з питань навчально- виховної роботи на конференціях, семінарах тощо.

5.4. Одержувати від інших відділів інформацію,яка потрібна для вирішення поставлених  завдань.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Відділ іноземних мов працює за планом ,який кожного року затверджує директор ЦТДЮ та погоджує заступник директора з навчально- методичної роботи.

6.2. Відділ іноземних мов організовує роботу з вихованцями протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

6.3. Керівники гуртків відділу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

6.4. Відділ іноземних мов звітує про свою діяльність перед педагогічною радою закладу та директором ЦТДЮ.

7. КЕРІВНИЦТВО

7.1. Керівництво відділу іноземних мов здійснює завідуюча відділом, яка безпосередньо підпорядковується  директору та заступникам директора  з навчально – методичної та виховної роботи ЦТДЮ.

7.2. Завідуюча відділом:

7.2.1. Здійснює керівництво відділом , несе відповідальність за виконання завдань відділу