Обґрунтування вибору теми

Діяльність закладу позашкільної освіти на сучасному етапі неможлива без ефективного вирішення пріоритетних завдань розвитку навчання та виховання дітей, без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного досвіду.

Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів в освітній процес. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти.

Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на введення важливих змін у практику шляхом реалізації нових ідей, змісту, методів, технологій для досягнення нової якості освіти.

Запровадження інновацій викликане самими процесами, що складаються в освітніх закладах, зміною ставлення до освітнього процесу його суб’єктів: педагогів, вихованців, батьків, громадськості. Та й самі форми і методи навчання з часом застарівають, а тому й потребують оновлення.

Проєкт «Педагогічний ФЛЕШ-меседж: інноватика в освіті – від риторики до практики» побудований перш за все на об’єднанні навколо ідеї активізації творчого потенціалу педагога з метою удосконалення і підвищення його професійної компетентності, підготовка кадрів до інноваційної діяльності.

    Головною ідеєю проєкту є створення сприятливих умов для впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

МЕТА  ПРОЄКТУ

Підвищення рівня професійної майстерності педагогічного колективу є основним завданням на всіх етапах розвитку закладу освіти. Сучасному закладу потрібний педагог, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови розвитку професійної компетентності кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації, а й творчо їх реалізувати в практичній діяльності.

Сьогодні існує багато визначень поняття “освітні інновації”. Зокрема, освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності (Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 2001). Освітня інновація – це новизна, що істотно змінює результати освітньої діяльності, створюючи при цьому удосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні системи; освітні, педагогічні технології; методи, форми, засоби розвитку особистості, організації навчання та виховання; технології управління навчальним закладом, системою освіти (Л.І. Даниленко, “Науково-організаційні основи експертизи інноваційної освітньої діяльності в регіоні”).

Виходячи з думки зарубіжних експертів, освітні інновації слід розуміти як “нові підходи в освіті, що приносять покращені результати” (К. Сміт, “Іnnovation in public education: problems and opportunities”).

Успішність запровадження інновацій залежить від готовності педагогів до інноваційної педагогічної діяльності, яка визначається за такими показниками:

1) усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці;

2) інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи;

3) зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну діяльність;

4) готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності;

5) володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розроблення нових.

Задля підвищення готовності педагога до інноваційної діяльності і був створений методичний проєкт «Педагогічний ФЛЕШ-меседж: інноватика в освіті – від риторики до практики». Flash (від англ.) – проблиск, спалах, мить, несподіваний прояв, швидкий запис інформації; Message – послання, повідомлення, звернення, короткий зміст чогось.

У межах проєкту педагогічні працівники мають можливість швидко та  комфортно збагатити свій досвід роботи в інноваційній діяльності, лаконічно донести до інших учасників інформацію щодо власних інноваційних ідей, технологій, методів і прийомів або форм роботи, поділитися з колегами  своїми творчими надбаннями та розробками.

Метою проєкту є поширення інноваційного педагогічного досвіду; стимулювання творчої діяльності та задоволення потреб у професійній самореалізації працівників ЦТДЮ; розвиток їхніх професійних зв’язків та співпраці.

Основними завданнями проєкту є:

 • формування нового педагога в умовах реформування та модернізації освітнього простору та процесу;
 • популяризація освітніх інновацій;
 • моделювання, апробація, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, ППД;
 • активізація творчого потенціалу керівника гуртка з метою удосконалення і підвищення його професійної компетентності;
 • забезпечення особистісно орієнтованої підготовки педагога до творчої діяльності;
 • розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури;
 • виявлення ініціативних, творчо працюючих педагогів, які мають позитивний досвід впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • створення сприятливих умов для обміну перспективним досвідом та налагодження співпраці;
 • формування педагогічного іміджу закладу.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗА ПРОЄКТОМ

Термін реалізації проєкту:

вересень 2019 року – травень 2022 р.

Основні етапи впровадження проєкту:

І етап — підготовчий – з 01 по 15 вересня 2019 р.

ІІ етап — організаційно-методичний — вересень – жовтень 2019 р.

ІІІ етап — практично-реалізаційний — жовтень 2019 р. – квітень 2022 р.

IV етап — аналітично-узагальнюючий — травень 2022 р.

Підготовчий етап:

 • визначення мети, напрямків та змісту проєкту, його алгоритму;
 • аналітичне обґрунтування актуальності та перспективності проблеми;
 • вивчення та аналіз педагогічного досві­ду з проблеми;
 • проведення діагностики готовності педагогічного колективу до роботи в проєкті;
 • нормативно-правове забезпечення роботи проєкту;
 • проведення оргкомітету з реалізації методичного проєкту.

Організаційно-методичний етап:

 • опрацювання науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з питань формування професійної компетентності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій та її удосконалення;
 • аналіз стану інноваційної діяльності за останні роки, творчого потенціалу педагогів закладу, матеріально-технічної бази;
 • розробка науково-методичного супроводу впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладу;
 • створення ініціативних мікрогруп з питань апробації та адаптації інноваційних методик, технологій, ППД;
 • створення навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення проекту.

Практично-реалізаційний етап:

 • реалізація змісту і завдань проекту щодо інноватики в освіті;
 • допомога педагогічним працівникам в освоєнні методики реалізації інноваційної освітньої діяльності;
 • проведення системи заходів для підвищення кваліфікації освітнього рівня педагогічних працівників;
 • організація роботи щодо пропаганди нових інноваційних освітніх технологій серед педагогічного колективу;
 • апробація нових педагогічних технологій;
 • забезпечення взаємодії між педагогічними працівниками, які проваджують інноваційну освітню діяльність;
 • налагодження обміну досвідом з впровадження освітніх інновацій серед педагогів, що працюють за цим профілем;
 • популяризація результатів інноваційної освітньої діяльності під час виставки матеріалів з досвіду роботи;
 • організація декадника інноваційної діяльності з метою пропаганди позитивного досвіду впровадження освітніх інновацій в систему роботи педагогічного колективу закладу.

Аналітично-узагальнюючий етап:

 • аналіз результатів роботи проєкту;
 • узагальнення та поширення досвіду роботи:
  • публікація результатів інноваційної освітньої діяльності на сайті закладу та міського методичного центру, у фахових виданнях;
  • популяризація результатів інноваційної освітньої діяльності під час виступів на засіданнях педагогічного колективу;
  • поширення продуктів інноваційної освітньої діяльності (планів-конспектів занять, дидактико-методичних розробок, методичних рекомендацій, навчальних посібників та програм);
 • підведення підсумків роботи проєкту.

Куратор проєкту:

Мельниченко Ніна Михайлівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької місткої ради Чернігівської області

Керiвник проєкту:

Горбань Оксана Валентинівна, методист ЦТДЮ.

Учасники проєкту:

педагогічний колектив ЦТДЮ.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • популяризація освітніх інновацій серед педагогічного колективу закладу;
 • активізація творчого потенціалу керівників гуртків, підготовка їх до інноваційної діяльності;
 • стимулювання творчої діяльності та задоволення потреб у професійній самореалізації педпрацівників;
 • розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури педагогічного складу;
 • апробація та впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в освітній процес закладу;
 • виявлення ініціативних, творчо працюючих педагогів, які мають позитивний досвід впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • створення банку даних та каталогу інноваційних технологій в закладі;
 • поширення інноваційного педагогічного досвіду серед колег закладу;
 • узагальнення матеріалів впровадження інновацій в освітній процес ЦТДЮ;
 • поширення та популяризація результатів інноваційної освітньої діяльності педагогічного колективу на шпальтах фахових видань, в мережі Інтернет.

 
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

методичного проєкту

«Педагогічний ФЛЕШ-МЕСЕДЖ:

інноватика в освіті – від риторики до практики»

у 2020-2021 н.р.

п/п

Зміст роботи

Метод роботи

Термін виконання

1.

Затвердження плану роботи з реалізації проєкту

засідання творчої групи

вересень

2020 р.

2.

Робота ініціативних мікрогруп педагогів-новаторів з питань апробації та адаптації інноваційних методик, технологій та ППД

методичні оперативки

протягом року

3.

Постійно діючий консультпункт «Інноваційні технології в системі роботи сучасного педагога»

індивідуальні консультації

протягом року

4.

Інформаційна трибуна «Соціальні мережі як ефективний засіб брендингу сучасного педагога»

флеш-повідомлення на засіданнях МО

протягом року

5.

Педагогічний практикум «Дистанційні технології в роботі педагога-позашкільника»

серія практичних занять на засіданнях МО, методичних днях

протягом року

6.

Методичний воркшоп  «Освіта по-новому, навчання по-іншому»

семінар-практикум з елементами тренінгу

лютий  

2021 р.

7.

Презентаційний меседж «Грані майстерності»

виставка творчих доробок педагогів-новаторів

березень

2021 р.

8.

Декадник інноваційної діяльності «Почерк майстра»

серія відкритих занять з використанням апробованої освітньої інновації

квітень

2021  р.

9.

Педагогічна майстерня «З досвіду роботи»

видавнича діяльність  по створенню продуктів інноваційної освітньої діяльності (дидактико-методичних розробок, методичних рекомендацій, навчальних посібників та програм)

Протягом року

10.

Зустріч за «круглим столом» «Інноваційні технології в системі роботи: досвід і перспективи»

звіт-аналіз

травень

2021 р.

11.

Підведення підсумків реалізації проєкту

засідання творчої групи

травень

2021 р.

12.

Узагальнення та поширення досвіду роботи

висвітлення результатів інноваційної освітньої діяльності в мережі Інтернет,  у фахових виданнях

травень-червень

2021  р.