ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

ПРИЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Гуманітарний відділ є одним із відділів Центру творчості дітей та юнацтва, в якому здійснюється організація, планування навчальної, виховної, методичної роботи, її контроль та керівництво. Робота відділу спрямована на здобуття знань, умінь і навичок вихованців, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. До складу відділу входять Академія дошкільних наук та лінгвістичний клуб «Друга мова».

1.2. До навчання в гуманітарному відділі залучаються вихованці віком від 3 до 16 років.

1.3. Гуманітарний відділ працює за такими напрямками:

– організаційні заходи по забезпеченню функціонування  гуманітарного відділу;

– навчально-виховний процес;

– інструктивно-методична робота з педагогами та батьками;

– покращення матеріально-технічної бази.

1.4. Гуманітарний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією про  позашкільну освіту, Конвенцією ООН про права дитини, цим Положенням  і Статутом Центру творчості дітей та юнацтва.

1.5. Гуманітарний відділ безпосередньо підпорядкований  директору ЦТДЮ.

1.6. У відділі працює завідуюча відділом, 2 методисти та керівники гуртків, які є учасниками навчально-виховного процесу.

1.7. Адміністрація ЦТДЮ зобов’язана створити всі сприятливі умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників гуманітарного відділу, забезпечити його відповідною матеріально-технічною базою.

1.8. Гуманітарний відділ співпрацює з іншими – виховними закладами, сім’ями, колективами, громадськими організаціями.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності гуртківців з урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб.

2.2. Розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності, інтелектуальної, емоційно-вольової , психічної сфери особистості, формування у вихованців національної свідомості, активної громадянської позиції, робота з обдарованими дітьми.

2.3. Планування та організація навчально-виховного процесу в АДН та лінгвістичному клубі «Друга мова» згідно вимог та програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Статуту ЦТДЮ.

2.4.  Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес відділу.

2.5. Організація та проведення методичних об’єднань, засідань, майстер-класів, круглих столів, нарад у відділі.

2.6. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення занять, масових та виховних заходів у відділі.

2.7. Розробка графіків, планів проведення виховних заходів, тижнів, тематичних місячників, методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, виховної та методичної роботи.

2.8.  Координація навчально-виховної та методичної роботи відділу. Вивчення стану викладання предметів.

2.9. Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення рівня педагогічної майстерності  та результативності роботи педагогів відділу.

2.10.  Вивчення  та узагальнення результатів передового педагогічного досвіду, аналіз і його розповсюдження.

2.11. Надання методичної допомоги керівникам гуртків з навчально-виховної роботи.

2.12. Підтримка позитивного іміджу, педагогічної культури педагогів відділу.

2.13. Використання інноваційних методик та технологій у навчально-виховному процесі.

2.14. Організація та проведення тематичних місячників АДН та лінгвістичного клубу «Друга мова».

2.15. Розвиток матеріально-технічної бази.

3. ФУНКЦІЇ ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ

3.1. Складання робочих навчальних планів і програм.

3.2. Перевірка виконання навчальних планів, проведення підсумкових занять, заходів за окремим графіком.

3.3. Аналіз навчально-виховного процесу.

3.4. Організація дослідницької роботи вихованців, аналіз та узагальнення результатів контролю.

3.5. Організація навчальної роботи  з обдарованими вихованцями.

3.6. Контроль за станом журналів гурткової роботи.

3.7. Розподіл вихованців на навчальні групи для проведення занять.

3.8. Підготовка звітів з питань навчально-виховної та методичної роботи за відповідні звітні періоди.

3.9. Розподіл навчальних кабінетів для проведення занять згідно розкладу.

4. ПРАВА І ОБОВ¢ЯЗКИ

4.1. Права та обов’язки працівників гуманітарного відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими завідуючою гуманітарним відділом у відповідності із законодавством і затверджені директором ЦТДЮ.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ¢ЯЗКИ

5.1. Гуманітарний відділ  у своїй діяльності взаємодіє з іншими відділами ЦТДЮ: організаційно-масовим, художньо-естетичним.

5.2. Розмежування обов’язків між гуманітарним відділом та іншими відділами ЦТДЮ зі спільних питань діяльності визначається наказами.

Керівники гуртків гуманітарного відділу також мають право:

5.3.Представляти відділ з питань навчально-виховної роботи на конференціях, семінарах тощо.

5.4.Одержувати від інших відділів інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ним завдань.

6. Організація роботи

6.1. Гуманітарний відділ працює за планом, який кожного року затверджує директор ЦТДЮ та погоджує завуч з навчально-методичної роботи.

6.2. Гуманітарний відділ організовує роботу з вихованцями протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 15 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

6.3. Керівники гуртків відділу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого завучем з навчально-методичної роботи.

6.4. Гуманітарний відділ звітує про свою діяльність перед завучем з навчально-виховної та навчально-методичної роботи ЦТДЮ та директором ЦТДЮ.

7. Керівництво

7.1. Керівництво гуманітарним відділом здійснює завідуюча відділом, яка безпосередньо підпорядковується директору та заступникам з навчально-методичної та виховної роботи ЦТДЮ.

7.2. Завідуюча відділом:

7.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за виконання завдань відділу.

 

Залишити відповідь