Актуальність

Модернізація змісту дошкільної освіти — важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому, а підвищення її статусу вимагає високого рівня загальної і професійної культури педагога. Адже сучасне суспільство потребує підготовки адаптованих до мінливих вимог сьогодення, особистості, яка опановує певну систему цінностей, людини з високими розумовими здібностями та інтелектом. У зв’язку з цим велике значення має вивчення творчої педагогічної діяльності з метою розвитку професійного потенціалу педагога.

Інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме: пошук нових моделей, відхід від традиційних методів і впровадження інновацій у навчально-виховний процес, що сприяють подоланню консерватизму й виявленню нових творчих можливостей педагога.

Визначальна роль  дорослого – допомогти зростаючій особистості жити власними силами, у злагоді з довкіллям і згоді з собою, як активному суб’єкту життєдіяльності. Це вимагає певних змін від педагога. Він має бути здатним до швидкого і постійного оновлення знань, до науково-дослідницької, інноваційної  роботи, орієнтуватись в інформаційних потоках, бути комунікабельним. В основі інноваційної діяльності лежить самоосвіта, яка є усвідомленою потребою в постійному професійному вдосконаленні.

Одним із завдань педагога-дошкільника є виявлення та розвиток творчих здібностей, талантів  вихованців, їх всебічний розвиток. А одним із основних завдань методичної роботи є створення умов для розвитку в педагогів  творчих здібностей, стимулювання їхньої творчої активності. Творчість педагога виявляється в прагненні і вмінні постійно вдосконалювати свою майстерність, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог педагогічної науки, творчо застосовувати в своїй роботі надбання позитивного педагогічного досвіду.

Готовність до особистої участі у впровадженні інновацій, уміння використовувати альтернативні шляхи пошуку інформації і прогнозувати наслідки, упевненість в собі – основні характерні риси інноваційної активності.

         Мета проекту:

–       створення сприятливих умов для інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку педагогів та вихованців;

–   проведення діагностування з метою вивчення творчого потенціалу педагогів;

–    тестування психічного та фізичного розвитку дошкільнят;

–   формування творчої особистості та сприяння розвитку обдарованості дітей дошкільного віку;

–    забезпечення розвитку індивідуальних здібностей педагога, його творчого мислення;

–   реалізація нових освітніх технологій;

–    поширення перспективного педагогічного досвіду педагогів з високим творчим рівнем;

–   надання допомоги дітям, реалізація їхніх інтересів, потреб, творчого потенціалу;

–    розробка керівниками гуртків теоретичних проблем та здійснення суто практичних видів творчої діяльності.

 

Завдання проекту:

 

 • залучення педагогів до вивчення особливостей особистості кожної

дитини, що сприяють її індивідуальному розвитку;

 • створення умов для розвитку педагога нового покоління;
 • спрямування планування освітнього процесу на конкретизацію та визначення змісту і форм роботи з дітьми, передбачення умов для їх творчої діяльності;
 • оновлення змісту дошкільної освіти шляхом впровадження в практику роботи сучасних інноваційних педагогічних технологій, методик, авторських програм;
 • організація методичного супроводу навчально-виховного процесу з метою розвитку творчих здібностей як вихованців, так і педагогів;
 • корекція та вдосконалення системи роботи щодо розвитку творчої особистості дошкільника;
 • сприяння творчій самореалізації педагогів.

Учасники проекту:

 • педагоги;
 • психологи ЦТДЮ;
 • вихованці АДН.

Очікувані результати:

 • підвищення якості організації науково-методичної роботи;
 • педагогічна компетентність сучасного педагога, підвищення мотивації педагогів до оволодіння новими технологіями;
 • використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі, тобто трансформація наукових ідей в практику роботи закладу;
 • створення банку перспективного педагогічного досвіду;
 • підвищення педагогічної майстерності, методичного і наукового рівня педагогів;
 • удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної майстерності;
 • високий рівень оволодіння гуртківцями програмовим матеріалом;
 • соціальна та психологічна готовність до навчання у школі;
 • активна життєва позиція;
 • духовно-моральна зрілість;
 • набуття організаторських та розвиток творчих здібностей.

Форми роботи з педагогами:

 • методичні об’єднання;
 • майстер-класи;
 • психологічні тренінги;
 • семінари;
 • практичні заняття, консультації;
 • творчі майстерні;
 • ділові ігри;
 • педагогічні виставки;
 • віртуальні екскурсії;
 • педагогічні КВК.

Форми роботи з вихованцями:

 • додаткові, індивідуальні заняття;
 • тематичні тижні;
 • інтелектуальні ігри;
 • спортивні змагання;
 • заняття за інтересами.

Термін виконання:

Вересень 2014 р. – травень 2016 р.

 

 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

І     ДІАГНОСТУВАННЯ

Однією з основоположних функцій у системі методичної роботи в умовах оновлення освіти є діагностична. Вивчення якісного стану педагогічних кадрів, їх запитів є необхідною умовою для обґрунтування розробки основних напрямків, змісту, методів організації вдосконалення педагогічної майстерності та системи методичної роботи.

Діагностика професійної підготовленості педагога дає змогу виявити рівень професійної підготовки, а саме: початковий, середній, високий, з’ясувати сильні та слабкі сторони педагогічної діяльності, причини успіху чи поразок, коло колег, з яким педагогу творчо і комфортно працювати, напрям творчої діяльності, в якій він  може виявити свою педагогічну майстерність, самооцінку творчих можливостей, організаторські здібності.

При діагностуванні вихованців враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності. При цьому педагоги поводять тестування фізичного і психічного розвитку дітей дошкільного віку, що дають змогу визначити коло вихованців, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження, а також виявити вихованців з високим фізичним та інтелектуальним розвитком.

ІІ   ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГАМИ

Організація творчої діяльності педагога базується на аналізі його потреб та потенціальних творчих можливостей. Тобто індивідуально особистісний підхід до формування професійного творчого мислення дає можливість набагато швидше перейти від низького рівня розвитку педагогічних здібностей до вищого.

Одним з найважливіших напрямків методичної роботи, яка сприяє безперервній освіті педагогів є самоосвіта – цілеспрямована, систематична і самостійна робота над підвищенням професійної кваліфікації . У процесі самоосвіти педагог сам визначає напрям, мету і зміст своєї роботи, обирає в якому обсязі, з якою глибиною, з яким джерелом він буде працювати.

На цьому етапі педагог аналізує різні точки зору на вирішення тієї чи іншої проблеми, визначає власну позицію. Порівнює власний досвід з ідеями, методами, прийомами, які є в науці, що дає йому змогу визначити, які знання він уже має з даної проблеми, що є принципово нове в його досвіді, у чому він може піти далі.

ІІІ      ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ВИХОВАНЦЯМИ АДН

На цьому етапі роботи з дітьми дошкільного віку основну роль повинні виконувати керівники гуртків, завдання яких — формування і поглиблення дитячих здібностей. При цьому педагоги мають змогу використовувати різні форми роботи: додаткові, індивідуальні заняття, тематичні тижні, інтелектуальні ігри, спортивні змагання, заняття за інтересами.

Методи навчання дітей дошкільного віку мають відповідати:

 • своїм основним завданням – наданню допомоги творчим вихованцям в отриманні знань;
 • рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, виявляти основний та послідовний варіант розвитку здібностей дитини.

 

IV ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, КОНСТРУЮВАННЯ НОВОГО ДОСВІДУ

Необхідний етап роботи оволодіння практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності, закріплення позитивного досвіду, широке його втілення, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки і практики викладання, а також перевірка його ефективності. Вчителі беруть участь у семінарах, методичних об’єднаннях, обговореннях, педагогічних виставках, проводять панорами відкритих бінарних занять з використання інтерактивних технологій, майстер-класи, обмінюються досвідом, проводять заходи, що сприяють виявленню творчих особистостей.

Вважається, що найкращою системою роботи з дітьми дошкільного віку є та, в якій виявляється творчий розвиток, але система має бути спрямована перш за все на те, щоб пізнати творчу особистість і продовжувати її розвивати. Тому вихованців залучають до виконання різних завдань, стимулюючи в них процес мислення, викликаючи віру у власні сили, упевненість у їх можливостях, участі у різних заходах, що сприяють розумовому, інтелектуальному, естетичному розвитку.

V    УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСЯГНУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСНОВКИ І ПРОЕКТУВАННЯ НАСТУПНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завершальним етапом роботи є аналіз одержаних результатів методичної діяльності педагога, що базуються на наукових підходах і відповідають змісту завдань та опису одержаних результатів дослідження. Моніторинг готовності дітей до школи.

 

 План реалізації методичного проекту

 «Від успішного керівника гуртка – до успішного випускника АДН» 

на 2015-2016 н. р.

п/п Зміст роботи Учасники Термін виконан-ня Відповідальний Відмітка про вико-нання
1 Освітній навігатор «Знайомство з інноваційними технологіями навчання» ( в рамках методичного об’єднання) педагоги вересень Бухтіярова Н.В.заввідділом
2 Організація додаткових індивідуальних навчальних занять (ДІЗИ) (згідно розкладу) педагоги та вихованці протягом навчального року Бухтіярова Н.В. заввідділом,Угліна І.І., керівник гуртка
3 Майстер-клас за методикою М.Монтессорі педагоги вересень Тищенко Н.В.керівник гуртка
4 Тиждень наук в АДН (за окремим планом) вихованці АДН жовтень Бухтіярова Н.В., заввідділомГорбань О.В., методист гуманітарного відділу
5 Тиждень майбутнього першокласника

 • тестування фізичного розвитку вихованців;
 • тестування готовності дитини до школи
педагоги жовтень Бухтіярова Н.В., заввідділом,Овод В.С.,

керівник гуртка,

 

 

Борсяк Л.О.,

Супруненко О.О.,

психологи ЦТДЮ

 

 

 

 

6 Панорама методичних знахідок. Етнопедагогіка як галузь педагогічної науки. (в рамках методичного об’єднання) педагоги листопад Горбань О.В.,методист гуманітарного відділу
7 Педагогічні посиденьки «Сторінка народної спадщини. Збереження традицій – пошук нового» педагоги листопад Бухтіярова Н.В. заввідділом
8 Тренінг «Духовно-моральний розвиток обдарованих вихованців» Педагоги та вихованці листопад Супруненко О.О., Борсяк Л.О., практичні психологи ЦТДЮ
9 Майстер-клас по виготовленню ялинкової прикраси «Майстер новорічних справ» педагоги, вихованці АДН грудень Кишиневська І.О.,Федченко Ю.А.керівник гуртка
10 Майстер-клас по розпису різдвяного печива «Казкове Різдво» педагоги, вихованці АДН січень Кишиневська І.О.,Федченко Ю.А.керівник гуртка
11 Сторінка народної спадщини «Вечорниці у світлиці» педагоги січень Бухтіярова Н.В. заввідділомГорбань О.В., методист гуманітарного відділу
12 Майстер-клас за методикою М.Монтессорі педагоги лютий Тищенко Н.В.керівник гуртка
13 Інтернет-кафе «Погляд». Роздуми педагогів про сучасне заняття. (в рамках місячника) педагоги лютий Бухтіярова Н.В. заввідділомГорбань О.В., методист гуманітарного відділу 

 

 

14 Тиждень сучасного заняття (в рамках місячника АДН) педагоги, вихованці АДН лютий Бухтіярова Н.В. заввідділомГорбань О.В., методист гуманітарного відділу
15 Тренінг «Школа розуміння» (в рамках місячника АДН) педагоги, вихованці АДН березень Супруненко О.О., Борсяк Л.О., практичні психологи ЦТДЮ
16 Вечір запитань та відповідей «Нова філософія освіти – синергетика. Синергетичний підлхід у педагогіці» (в рамках методичного об’єднання) педагоги березень Бухтіярова Н.В. заввідділомГорбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
17 Спортивне змагання «Малі Олімпійські ігри» Педагоги, вихованці АДН березень Бухтіярова Н.В. заввідділомГорбань О.В., методист гуманітарного відділу 
18 Майстер-клас  «Великоднє курча» Педагоги, вихованці АДН квітень Кишиневська І.О.,Федченко Ю.А.керівник гуртка
19 Тиждень майбутнього першокласника

 • тестування фізичного розвитку вихованців;

тестування готовності дитини до школи

педагоги Квітень-травень Бухтіярова Н.В. заввідділом,Горбань О.В.,методист гуманітарного відділу

Овод В.С.

керівник гуртка

 

Борсяк Л.О.

Супруненко О.О.

психологи ЦТДЮ

 

20 Майстер-клас за методикою М. Монтессорі педагоги травень Тищенко Н.В.керівник гуртка
21 Круглий стіл за підсумками роботи методичного проекту «Від усіпшного керівника гуртка – до успішного випускника АДН» педагоги червень всі учасники проекту
22 Виїзне  засідання «У пошуках нового» педагоги червень всі учасники проекту

Бюро новаторських знахідок

Заняття-дослідження «Лабораторія Всезнайки»:

Горбань О.В. Наші дивовижні органи чуття.

Бойко Ю.Ю. Цікаві досліди з професором Крейдом.

Угліна І.І. Подорож краплинки. Властивості води.

Припутненко С.С. Досліди з піском.

П’ятигорець Н.М. У лабораторії Всезнайки. Дослідження властивостей води та повітря.

 

Залишити відповідь