Положення про Раду Центру творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

 1. Загальні положення
  • Відповідно до пункту 61 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2001 року №438 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів», у позашкільних навчальних закладах усіх типів та форм власності створюється Рада позашкільного навчального закладу.
  • Рада позашкільного навчального закладу (далі – Рада) – це постійно діючий в період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
  • У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту» , «Про позашкільну освіту», Статутом ЦТДЮ та цим Положенням.

 

 1. Мета, завдання і принципи діяльності Ради Центру творчості дітей та юнацтва
 • Метою діяльності Ради є:
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку позашкільного закладу та удосконалення  навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління позашкільним навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління позашкільним навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 • Основними завданнями Ради є:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку позашкільного закладу та сприяння матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування сучасності та комфорту навчального середовища;
 • створення належного соціального клімату в позашкільному навчальному закладі;
 • сприяння духовному , фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка  громадських ініціатив щодо вдосконалення середовища для навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідницько-експерементальної  роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо позашкільної освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та позашкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
  • Рада ЦТДЮ діє на засадах:
 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.
 1. Структура Ради та організація діяльності
 • До Ради обираються представники педагогічного колективу та батьків. Представники в Раді і загальна їх чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) позашкільного навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

 • Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається  їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

 • Очолює Раду ЦТДЮ голова, який обирається зі складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічного колективу закладу.

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

 • Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора позашкільного навчального закладу, власника (засновника), а також членами Ради.
 • Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.
 • Члени Ради мають право виносити на розгляд питання фінансування , що стосуються діяльності позашкільного навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 • Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

 • Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ЦТДЮ, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків.
 • У разі незгоди адміністрації позашкільного навчального закладу з рішенням Ради створюється  узгоджувальна комісія, яка розглядає  спірне питання.

До складу комісії входять представники  адміністрації , профспілкового комітету позашкільного навчального закладу  та батьки  вихованців ЦТДЮ.

 • Рада навчального закладу;
 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) закладу;
 • вносить пропозиції щодо зміни плану роботи Ради;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує кошторис позашкільного навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань фінансово-господарської діяльності;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення умов навчально-виховного процесу в закладі;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів, тощо);
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освіти  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє діяльності центрів дозвілля , а також залучає громадськість , батьків до участі в різних видах позашкільної  роботи , до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи позашкільного навчального закладу.

Положення

 про батьківські комітети

Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області

 1. Загальні положення
  • Положення про батьківські комітети Центру творчості дітей та юнацтва визначає їх функції у державно-громадській системі управління позашкільним навчальним закладом.
  • Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання в позашкільному навчальному закладі.
  • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцією ООН «Про права дитини» та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
  • Рішення про заснування батьківських комітетів гуртків або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних гуртків.
  • Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації ( саморозпуску, примусового розпуску).
 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності
  • Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань позашкільної освіти.
  • Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
 • формування та розвитку особистості вихованця та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання у дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя дітей;
 • розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, позашкільним навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу  на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації вихованців та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого- педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу та його благоустрою.
  • Основними принципами діяльності комітетів є:
 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, гуртків.
 1. Організація діяльності комітетів
  • Комітет гуртків (гуртка) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного гуртка чи декількох гуртків і діє від їх імені.

Комітет гуртка, голова та заступник голови обираються на зборах батьків гуртка на початку навчального року.

Кількісний склад та термін повноважень  комітету визначаються зборами батьків гуртка (гуртків).

 • Збори батьків гуртка (гуртків) проводяться за рішенням комітету гуртка (гуртків) не рідше двох разів на семестр.
 • Представники батьківських комітетів гуртків входять до складу Ради закладу.
 • Кількісний та якісний склад батьківських комітетів закладу, термін їх повноважень визначаються Радою закладу.
 • Батьківські комітети у разі необхідності можуть скликати збори голів батьківських комітетів закладу . Правомочний склад зборів становить  не менше як дві третини від загальної кількості голів батьківських комітетів гуртків закладу.  Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості   проведення загальних зборів голів батьківських комітетів закладу, питання,  що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків гуртків, яких стосуються ці питання . У такому випадку рішення приймається  за рахуванням  рішень зборів батьків гуртків на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань  батьківських комітетів гуртків.

 • Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома  батьків, керівництва закладу, а за необхідності  відповідного  органу управління освіти  у 10-денний термін.
 • Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються  комітетами та затверджуються їх головами.
 • У випадку , коли член комітету достроково складає свої повноваження , вибори нового члена відбуваються на загальних батьківських зборах гуртка.
 • Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків,  рекомендацій  директора, керівника гуртка, органів учнівського самоврядування , громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується  головою відповідного комітету.
 • При недосягненні згоди між директором ПНЗ і більшістю  членів  батьківських комітетів закладу питання вирішуються  міським управлінням освіти або Радою закладу; між  керівником гуртка і комітетом  гуртка – керівництвом або Радою цього закладу.
 • Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.
 1. Права та обов’язки комітетів
  • Комітети мають право:
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями ,  підприємствами , навчальними та науковими установами щодо надання  добровільних благодійних внесків для покращення навчально-виховного процесу закладу ;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування  закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють ,  добровільні пожертвування  і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не  заборонених чинним законодавством України;
 • звертатися до директора (завідувача), педагогів, педагогічної Ради закладу щодо роз’яснення стану  і перспектив роботи закладу  та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові загальні збори  батьків (конференції);
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних  умов  функціонування закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу.
  • Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.
  • Комітети зобов’язані :
 • виконувати плани роботи ради ЦТДЮ;
 • вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються  в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органу управління освітою;
 • у разі потреби організувати чергування батьків під час  культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців ;
 • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

 

Склад Ради ЦТДЮ:

Голова ради – Бухтіярова Н.В.

Заступник голови ради – Зеленіна В.Д.

Секретар -Горбань О.В.

 Комісії  

-комісія по  залученню благодійних  внесків  фізичних осіб  та  позабюджетних  коштів

        голова комісії –  Хнаниш Л.Д.

        члени комісії –  Берьозко Н.О.

                                       Середа О.О.

– комісія  по організації  дозвілля

  голова комісії – Плахотнюк Н.В.

  члени комісії – Щербін М.В.

                           Красновська І.Г.

                            Сєрова В.В.

                            Голда Ж.В.

                            Шмагель Назар

                            Василенко  Марія

                         План роботи Ради ЦТДЮ на 2017-2018 н.р.

Вересень

 1. Ознайомлення з «Положенням про Раду ЦТДЮ».
 2. Про затвердження плану роботи Ради ЦТДЮ на 2017-2018 н.р.
 3. Звіт про надходження та витрати благодійних грошових внесків за 2016-2017 н.р.
 4. Про стан готовності навчальних кабінетів до роботи в осінньо-зимовий період. Створення умов для навчання вихованців.
 5. Про підтримку батьківських та громадських ініціатив щодо вдосконалення середовища для навчання та виховання дітей.
 6. Батьківські пропозиції щодо удосконалення забезпечення навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.
 7. Про зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців в рамках проектів, які діють на базі ЦТДЮ.

 

Лютий

 1. Узагальнення результатів роботи батьківських комітетів у групах ЦТДЮ, щодо поповнення позабюджетних фондів, спонсорських надходжень та добровільних внесків фізичних осіб.
 2. Про пошиття сценічних костюмів та участь у фестивалях та конкурсах різних рівнів.
 3. Про схвалення роботи Ради ЦТДЮ батьківською громадою щодо використання добровільних внесків фізичних осіб.
 4. Плани придбання на ІІ півріччя 2017-2018 н.р.
 5. Про моральне та матеріальне заохочення вихованців ЦТДЮ для стимулювання обдарованих дітей за І півріччя.
 6. Організація проведення акції «Чистий парк» спільно з педагогами, батьками та вихованцями ЦТДЮ.
 7. Пропозиції батьків.

 

Травень

 1. Звіт голови Ради ЦТДЮ за 2017-2018 н.р.
 2. Звіт завідуючої художньо-естетичним відділом Берьозко Н.О. про вжиті заходи щодо активізації роботи з обдарованими вихованцями та її результативність за підсумками конкурсів.
 3. Про організацію дозвілля та оздоровлення вихованців ЦТДЮ в літній період.
 4. Про підтримку педагогів, які беруть участь у творчому пошуку та дослідницько – експериментальній роботі.
 5. Пропозиції щодо річного плану роботи Ради ЦТДЮ.

 

Залишити відповідь