ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

  здібних та обдарованих вихованців ЦТДЮ

Актуальність теми

Найбільших успіхів у сфері діяльності досягають держави, які мають високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Відомо також, що майбутнє людської цивілізації залежить від реалізації обдарованості людей. Саме тому одним із основних завдань системи національної освіти суверенної України є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості. На це орієнтуються державні документи: Указ Президента «Про національну програму «Діти України»(1996р.), Комплексна програма Кабінету Міністрів України про пошук, навчання та виховання (1997р.), Доктрина національної освіти (2002р.).

Для розвитку дитячої творчої обдарованості важливе значення має середовище з відповідним педагогічним та психологічним супроводом. Як показала практика, для створення такого середовища недостатньо лише обізнаності педагогів у наукових теоріях, виникла потреба у створенні організаційних, цілеспрямованих умов для системного розв’язання цієї проблеми.

Психологічною службою ЦТДЮ розроблена програма  психологічного супроводу обдарованих вихованців.

Програма розрахована на   2016-2017 н.р.

Програма  спрямована   на:

 • виявлення обдарованих та здібних дітей;
 • створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей;
 • Різносторонню півпрацю з батьками обдарованих дітей;
 • співпрацю «керівник гуртка-практичний псхолог» при підборі індивідуальних  форм роботи з обдарованими та талановитими дітьми.

Програма  передбачає такі напрями роботи:

 • інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров’я, потреб суспільства;
 • оптимальну реалізацію цілісного розвивального впливу навчання, виховання та освіти на особистість гуртківця;
 • мобілізація психічних ресурсів особистості, спрямовану на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме і повну самореалізацію, і творчу налаштованість.

Мета програми : максимальний  розвиток  особистості  дитини  з високим рівнем здібностей в одній чи декількох сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей.

Завдання:

 1. забезпечити умови для самореалізації особистості, використовуючи сучасні технології навчання та виховання.
 2. спрямувати роботу з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.
 3. скоординувати роботу керівників гуртків  щодо надання кожному вихованцю індивідуальних рекомендації, створення індивідуальних карт супроводу (розвитку )   обдарованих  та здібних вихованців.

Програму  супроводу обдарованих та здібних дітей використовуємо за умови взаємодії, взаєморозуміння , узгодженої діяльності всіх учасників навчально – виховного процесу.

   Робота у рамках програми  здійснюється в 5  ЕТАПІВ:

 • ДІАГНОСТИЧНИЙ ( початковий етап)  – вересень – жовтень
 • виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем;
 • Тести на самопізнання;
 • Кілька етапне спостереження обдарованої дитини у різних видах діяльності ;
 • Діагностика самооцінки, характеру, темпераменту, здібностей;
 • Визначення сімейного типу виховання дитини;
 • Встановлення статусу обдарованого вихованця у групах ровесників (соціометричні виміри).
 1. ФОРМУЮЧИЙ – листопад.
 • створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей;
 • створення індивідуальних облікових карток;
 • індивідуальні заняття, тренувальні вправи з дитиною;
 • навчальні міні-заняття , бесіди, консультації з керівниками гуртків та батьками обдарованих дітей.
 1. КОРЕКЦІЙНО- РОЗВИВАЛЬНИЙ- грудень. – квітень.
 • стимулювання вихованців  до саморозвитку та самовдосконалення;
 • Індивідуальні корекційні заняття , консультації та бесіди;
 • Розвивальні вправи та заняття;
 • Залучення обдарованих дітей до тренінгів саморозвитку;
 • Підбір спільно з керівником гуртка додаткового навантаження на дитину у напрямку її обдарованості ;
 • Заходи, спрямовані на навчання правильно реагувати на свою оригінальність, неповторність, обдарованість (отримувати від цього насолоду, пишатися );
 1. ДІАГНОСТИЧНИЙ (підсумковий етап) – травень .
 • Моніторинг результативності корекційно-розвивальної роботи з обдарованими гуртківцями та їхніми родинами;
 • Вивчення рівня обдарованості (на місці чи прогресує);
 • Порівняльна діагностика рівня пізнавально-психічних процесів обдарованих дітей.
 1. ПРОФІЛАКТИЧНИЙ- травень – червень
 • Складання за результатами моніторингів індивідуальних програм корекції та саморозвитку (найчастіше – вирівнювання самооцінки, комунікативних навичок, рівня тривожності ).
 • Надання консультацій батькам, керівникам гуртків , що працюють з обдарованими дітьми щодо їх підтримки і розвитку.

                 Пріоритетним   напрямком  роботи психологічної служби в закладі є створення системи пошуку та моніторингу розвитку здібних та  обдарованих вихованців, розробка рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання.

КЕРІВНИК ГУРТКА, ЩО ПРАЦЮЄ З ОБДАРОВАНОЮ ДИТИНОЮ ПОВИНЕН:

 1. Знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси .
 2. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
 3. Бути емоційно стабільною людиною, тому що співпраця з обдарованою дитиною потребує великих емоційних витрат, а це – велике навантаження.
 4. Мати широке коло інтересів і вмінь.
 5. Бути доброзичливим, чуйним, поважати право іншого бути не схожим на нього самого.
 6. Володіти почуттям гумору (але без схильності до сарказму).

ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ :

 1. Хочуть учитись і досягають у навчанні значних успіхів. Навчання дає їм задоволення.
 2. Наполегливі в досягненні результату, у галузі, яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук.
 3. Ставлять високі вимоги до себе, у них добре розвинуте почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість.
 4. Мають хорошу пам’ять, особливий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення.
 5. Потребують значної уваги з боку педагогічних працівників. Для них важливі не тільки глибокі та міцні знання, а й практичні навички.

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА  МОДЕЛЬ  ОБДАРОВАНОГО  ГУРТКІВЦЯ

 1. Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та різного терміну досягнення: уміння перетворити мету на практичне завдання; здатність розвивати вольові якості та приймати необхідні зусилля для розв’язання завдань; наявність умінь, бажань, потреби та здатності будувати траєкторію і плани особистого успіху на різний термін.
 2. Наявність інноваційних характеристик особистості: відчуття нового; пошук нестандартних рішень; потреба в нових знаннях; бажання глибоко розбиратися в різноманітних процесах, явищах; уміння дивуватися; розвинена допитливість.
 3. Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності: потреба у створенні нового; отримання високого задоволення від процесу творчості.
 4. Рефлексія та аналітичні здібності: уміння оцінювати обставини; бачення та розуміння своїх переваг і недоліків; уміння проаналізувати ставлення оточуючих до вас і до вашої діяльності.
 5. Функціональна грамотність – уміння працювати з інформацією, яка виражена в різних знакових системах: знання та вміння використовувати рідну й іноземну мову (головним вважати рівень проникнення в рідну мову, її поняттєву базу, яка певною мірою обумовлює ступінь особистої та професійної діяльності людини); комп’ютерна, валеологічна, етична, естетична, математична, психологічна грамотність; знання властивостей та проявів природних можливостей, уміння їх аналізувати.
 6. Комунікативні навички: знання правил спілкування, розуміння їх цінності; терпимість, толерантність у ставленні до людей з різним рівнем розвитку; душевність і доброта у взаємовідносинах із людьми; відповідальність та обов’язковість; визнання та повага права особистості на самостійність і незалежність.
 7. Емоційний розвиток особистості (нерозвинена почуттєва сфера, емоційна скутість, сором’язливість збіднюють духовний світ людини): здатність адекватно реагувати на різні зовнішні впливи; емпатійність; почуття відданості, обов’язковості.
 8. Залучення до цінностей світової культури: розвинене почуття гордості за висоти, яких досяг людський геній.

ПАМ’ЯТКА  КЕРІВНИКУ   ГУРТКА    ДЛЯ   РОБОТИ  З  ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

* Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих, вразливих чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».

* Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.

* Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного дос­віду в процесі взаємодії з людьми.

* Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

* Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця при­носила користь.

* У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

* Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань. Привчайте обдарованих дітей  працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов. Заохочуйте дітей, це стимулює їх.

* Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

ПАМ’ЯТКА  БАТЬКАМ  ОБДАРОВАНИХ   ДІТЕЙ

* Створіть безпечну психологічну атмосферу дитині в її пошуках, де вона могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач.

* Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до ранніх невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини.

* Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї дитини. Намагай­тесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони вам здаються безглуздими. Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може обмежити творчість.

* Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов’язково засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями.

* Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у самовираженні. Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама в процесі не зрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай дитина збереже свій твор­чий імпульс.

* Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти однозначно. Для цього потрібен час, а з боку дитини — терпіння. Вона має навчитися жити в інтелекту­альному напруженні, не відкидаючи своїх ідей.

* Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не має ви­ходити за межі пристойного.

* Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її перших спроб ви­разити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.

 

Залишити відповідь