Зібратися разом — це початок.

Триматися разом — це прогрес.

Працювати разом — це успіх.

                                    Джон Максвелл

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 

Стоїмо перед потребою творити  суспільство,

яке вчиться, навчається, яке дає дітям змогу

керувати власним процесом здобування знань,

який пробуджує інтерес і прагнення до пізнання

 Україна почала процес побудови нового суспільства. Нам, педагогам, необхідно задуматися над тим, як долучитися до цього процесу і які зміни впроваджувати у свою роботу. Яким має бути нове суспільство? Які цінності та ідеали хочемо пропагувати? Яку людину хочемо виховати?

Суспільство вимагає безперервного навчання упродовж усього життя. Тому завжди потрібні знання про те, як навчатися, як сформувати особистість, здатну для сприйняття та створення змін, як створити умови для розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка лише дозволяє ефективно гармонізувати своє власне “Я” з потребами суспільства.

Проект «Разом» побудований перш за все на об’єднанні навколо ідеї системних змін, всіх учасників навчально – виховного процесу: вихованців, педагогів, батьків.

Головною ідеєю проекту є створення осередку, де всі навчаються.

Модель являє собою систему заходів, спрямованих на реалізацію концепції створення нового осередку знань, де вихованець повноцінно живе, проектує своє майбутнє, враховуючи власні можливості, маючи якості креативної особистості, здатний творчо нестандартно мислити, ефективно вирішує складні проблеми життєдіяльності.

Діти здобувають знання про те, як слід навчатися. Вчаться планувати власну працю, вивчають, які є джерела і способи здобування знань, пізнають техніки творчого мислення, вміють представляти знання, свої аргументи, знають техніку авто презентації, заохочені до само оцінювання результатів свого навчання.

А педагоги беруть участь у постійному вдосконаленні, наприклад, у керованому самонавчанні. Здатні працювати у команді, поширюючи спільні знання. Мають базова знання технології навчання. Передають знання зі сфери своїх предметів, але, згідно з вимогами засад проекту, навчать як вчитись.

Концепція такого осередку знань включає в себе чотири невід’ємних елементи:

 1. Системне мислення – спосіб бачити завдання цілісно, а не у формі відокремлених, миготливих та ізольованих частин і концепцій.
 2. Особиста майстерність – це постійний розвиток усіх, хто залучений до роботи в проекті. Це підвалина розвитку цілого відділу.
 3. Побудова спільного бачення роботи потребує творення очікуваного образу майбутнього, ставлення викликів, зрозумілих усім учасникам проекту. Тільки спільне бачення мотивує їх до співпраці та сприйняття навчання як захопливої можливості розвитку.
 4. Командне навчання – це спільна діяльність, результат якої – зростання знань та умінь кожного члена команди. Кожен намагається передавати свої знання іншим.

Проект спрямований і на реалізацію ідей науково-методичної теми «Формування національної свідомості та патріотизму особистості в навчально-виховному процесі», яка передбачає виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадської позиції.

 МЕТА  ПРОЕКТУ 

Створити умови для забезпечення творчого розвитку особистості вихованця шляхом формування в дітей інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання й самореалізації в освітньому соціально-культурному середовищі, в умовах сучасної позашкільної освіти.

Сприяти розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями, підвищити рівень методологічної підготовки педагога, сприяти зміщенню акцентів у його діяльності з інформаційних на інтерактивні методи навчання.

Створити умови ефективного партнерства з батьками заради творчого розвитку особистості дитини. 

ЗАВДАННЯ: 

 • модернізація науково-методичної роботи через функціонування творчих груп, динамічних груп, майстер-класів;
 • переорієнтація методичної роботи на постійне самовдосконалення, кероване самонавчання
 • опанування педагогами інноваційних технологій, спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання та виховання
 • засвоєння методів психолого-педагогічного супроводу навчання
 • формування особистості вихованця: менеджера знань, який уміє керувати власними знаннями – планувати, здобувати знання, творчо мислити, презентувати знання та здійснювати само оцінювання
 • створення нового осередку знань, головним аспектом якого є творча співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу і передбачає гуманні стосунки, демократичне управління
 • створення нового педагогічного середовища, налаштованого на персональний талант дитини
 • допомогти вихованцю здобувати знання, використовуючи власні можливості, враховуючи індивідуальні особливості
 • навчити вихованців, а отже навчитись і самим: вчитися впродовж життя, конструктивно мислити, оперативності у здійсненні конкретних речей, створенні цінностей у суспільстві
 • виховати в дитині потребу та пробудити в ній природне бажання розвиватися
 • сприяння оволодінню батьками педагогічними знаннями, уміннями, навичками організації сімейного виховного процесу
 • розвиток психолого-педагогічної компетентності батьків, рефлексивної позиції щодо ставлення до своєї дитини

 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗА ПРОЕКТОМ 

Основні етапи впровадження проекту:

 І етап — підготовчий – вересень-грудень 2016 р.

ІІ етап — організаційно-методичний — січень-червень 2017 р.

ІІІ етап — практично-реалізаційний — вересень-грудень 2017-2018 р.

IV етап — аналітично-узагальнюючий — січень-червень 2019 р.

 Підготовчий етап: 

 • вивчення та аналіз педагогічного досві­ду з проблеми;
 • проведення комплексної діагностики готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи в проекті;
 • створення системи підвищення освітнього рівня педагогічних працівників;
 • нормативно-правове забезпечення роботи проекту;
 • проведення освітянських арабесок з проблеми реалізації методичного проекту.

Організаційно-методичний етап: 

 • опрацювання науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з питань формування професійної компетентності педагогів та їх удосконалення, впровадження інноваційних технологій;
 • визначення мети, напрямків та змісту проекту, його алгоритму; аналітичне обґрунтування актуальності та перспективності проблеми;
 • аналіз стану науково-методичної роботи за останні роки, творчого потенціалу педагогів відділу, матеріально-технічної бази;
 • розробка науково-методичного супроводу впровадження інноваційних технологій у начально-виховний процес;
 • психолого-педагогічний супровід практичним психологом науково-педагогічного рівня підготовки педагогів з даного питання;
 • створення творчих фокус-груп, які працюють в інноваційному режимі;
 • створення навчального, навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення проекту;
 • діагностика розвитку творчих та інтелектуальних здібностей вихованців.

Практично-реалізаційний етап: 

 • упровадження в систему роботи відділу інноваційних технологій навчання;
 • удосконалення системи інтелектуального розвитку та творчих здібностей дитини шляхом педагогічної майстерності;
 • подолання опору та психологічного дискомфорту в процесі створення позитивної комунікації, постійної зацікавленості справами кожного, особистої мотивації кожного учасника;
 • апробація нових педагогічних технологій, що формують ключову компетенцію учасників навчально-виховного процесу;
 • проведення системи заходів для підвищення кваліфікації освітнього рівня педагогічних працівників;
 • моніторинг ефективності використання інновацій в навчально-виховний процес, унесення коректив та корекція;
 • організація фестивалю творчих ідей. 

Аналітично-узагальнюючий етап: 

 • аналіз результатів роботи проекту;
 • узагальнення та поширення досвіду роботи;
 • створення кінофільму «Золотий почерк майстра»;
 • підведення підсумків роботи проекту на методичному фестивалі педагогічних інновацій. 

Керівники проекту:

Бухтіярова Наталія Володимирівна, завідуюча гуманітарним відділом,  Горбань Оксана Валентинівна, методист гуманітарного відділу. 

Учасники проекту: 

 • педагогічний колектив гуманітарного відділу;
 • практичні психологи;
 • вихованці;
 • батьки;
 • громадськість. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Створення збагаченого освітнього середовища як сукупності умов, які сприятимуть: 

 • розвитку особистості дитини;
 • педагогічній майстерності педагога;
 • виявлення нових підходів до реалізації процесу навчання;
 • модернізація форм, методів і засобів роботи;
 • створення умов для творчої атмосфери;
 • розвиток цілісної системи навчання й виховання, яка забезпечить формування інтелекту кожної дитини і глобальну самосвідому досвідченість нації, її фізичне та духовне здоров’я.

Становлення особистості вихованця: 

 • від менеджера знань – до менеджера власної долі;
 • адаптуватися до змін у суспільстві;
 • вчитися впродовж усього життя;
 • вміння конструктивно мислити і спілкуватися;
 • толерантно ставитися до інших членів суспільства.

Становлення педагога-новатора: 

 • натхненний: надихає вихованців на успішну діяльність; діти відчувають його захоплення своєю роботою та предметом;
 • професійно підготовлений: добре знає свій предмет; щоденно планує й готує свої заняття;
 • підтримує вихованців: розвиває й підтримує творчість і допитливість дітей; дружній і доброзичливий; підтримує й заохочує; усміхнений, уважний і люблячий;
 • послідовний, принциповий і вимогливий у викладанні та в оцінюванні: доброзичливо принциповий; цілеспрямований, толерантний і терплячий;
 • забезпечує ефективне навчання й виховання: дає зрозумілі пояснення; навчає цікаво й весело; не принижує особисту гідність дитини;
 • завжди дає відповідь на несподівані запитання, а якщо не знає відповіді, визнає це, зауваживши, що знає, як і де знайти відповідь;
 • визнає й практикує різноманіття у викладанні: урізноманітнює навчальний процес; використовує та запроваджує новітні навчальні методи;
 • гнучкий – позитивно ставиться до змін;
 • проводить заняття не тільки сидячи;
 • залишає негативний емоційний вантаж поза дверима навчального кабінету.

 

План реалізації І та ІІ тапів проекту (2016-2017 н.р.)

№ п/п Зміст роботи Метод роботи Термін виконання Відповідальний
1.       Розгляд та затвердження плану роботи  з реалізації І та ІІ етапу проекту «Разом». засідання творчої групи вересень 2016 р. Бухтіярова Н.В.

 

2.       Подорож по діагностичній карті підвищення методичної кваліфікації керівників гуртків відділу. діагностування, аналіз вересень 2016 р. Горбань О.В.
3.       Створення Клубу творчих педагогів   вересень 2016 р. Бухтіярова Н.В.,

Супруненко О.О.

4.       Конкурс педагогічної майстерності «На порядку денному – талант». конкурс вересень 2016 р. – березень 2017 р. Бухтіярова Н.В.,

Горбань О.В., Кишиневська І.О.

5.       Анкетування для вивчення здібностей вихованців, діагностичне тестування Діагностування, аналіз вересень – жовтень 2016 р. Супруненко О.О.
6.       Створення Банку даних обдарованих вихованців гуманітарного відділу збір та систематизація даних жовтень 2016 р. Горбань О.В.
7.       Анонс-огляд методичної літератури з даної проблеми «Хвилями океану педагогічних новинок». робота з літературою жовтень-грудень 2016 р. Горбань О.В.,

Кишиневська І.О.

8.       Освітянські арабески «Індивідуальний освітній маршрут, або акценти успішного навчання». обмін досвідом жовтень 2016 р. Бухтіярова Н.В.,

Горбань О.В.,

Супруненко О.О.

 

9.       Педагогічний салон запитань і відповідей «Унікальна платформа професійного зростання педагога -EdCamp Ukraine». круглий тіл листопад 2016 р. Бухтіярова Н.В.,

Горбань О.В.

 10. Усний журнал «Виховуємо громадянина – патріота України». дискусія листопад 2016 р. Горбань О.В.
 11. Психологічний дивертисмент «Типологія відносин «педагог-вихованець», «вихованець-вихованець» (для педагогів та вихованців)

 

 

тренінг

 

листопад 2016 р.

 

Супруненко О.О.

12.              

Дефіле нестандартних занять «Почерк майстра».

 

відкриті заняття листопад 2016 р.,

лютий 2017 р.

Бухтіярова Н.В.,

Горбань О.В.

13.             Інформаційна бесіда «Наші у 800-літньому Кембриджі». обговорення листопад 2016 р. Ровна В.М, голова МО
 14. Зустріч з викладачами вищих навчальних закладів «Зі шкільної альма-матер в альма-матер університетську». виїзний семінар листопад 2016 р. Ровна В.М., голова МО
15.             Оформлення інформаційного стенду «Для Вас, батьки!» на тему: «Моя земля – земля моїх батьків». інформація грудень 2016 р. Горбань О.В.
16.             Проект дитячої творчості «Мальовнича Україна» створення проекту грудень 2016 р. Горбань О.В.
17.             Створення каталогу літературних, наукових та електронних джерел з реалізації методичної теми закладу та даної проблеми. створення каталогу січень 2017 р. Кишиневська І.О.
18.             Філософсько-педагогічна мозаїка «Від менеджера знань – до менеджера власної долі». педагогічні роздуми березень 2017 р. Бухтіярова Н.В.,

Горбань О.В.

19.             Конкурс-захист дослідницьких робіт серед обдарованих вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова» «New Discovers» (в рамках проекту «Спадщина»). презентації березень 2017 р. Циганко О.О., голова МО
20.             Олімпіада з англійської мови серед обдарованих вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова». олімпіада квітень 2017 р. Циганко О.О., голова МО
21.             Організація участі в роботі Малої Академії Наук. Індивідуальні заняття протягом року Микитченко Н.В.
22.             Робота англомовної школи «Merry Camp Island» на базі табору з денним перебуванням дітей «Містечко дитячих мрій»   травень – червень 2017 р. Циганко О.О.
23.             Захист кейса самоосвітньої діяльності «Тріумвірат майстерності – педагогіка, методика та психологія». презентація досвіду роботи червень 2017 р. Горбань О.В., керівники гуртків

 

План реалізації ІІІ етапу проекту (2017-2018 н.р.)

№ п/п Зміст роботи Метод роботи Термін виконання Відповідальний
1. Розгляд та затвердження плану роботи  з реалізації ІІІ етапу проекту «Разом». засідання творчої групи вересень 2017 р. Бухтіярова Н.В.

 

2. Бліц-опитування «Теза навчального року». анкету-вання вересень 2017 р. Мовчан А.І.
3. Багатономінаційний конкурс педагогічної майстерності «Так навчають в Україні» (в рамках тематичних місячників) Заходи в національно- патріо-тичному спрямував-нні вересень 2017 р. – березень 2018 р. Бухтіярова Н.В.,

Мовчан А.І.

 

4. Захист кейса самоосвітньої діяльності. Презента-ція з досвіду роботи вересень 2017 р. Бухтіярова Н.В.

 

5. Анкетування для вивчення здібностей вихованців, діагностичне тестування Діагносту-вання, аналіз вересень – жовтень 2016 р. Супруненко О.О.
6. Оновлення Банку даних обдарованих вихованців гуманітарного відділу збір та система-тизація даних жовтень 2017 р. Мовчан А.І.
7. Школа авторських ініціатив «За крок до майстерності» (конкурс Школи педагогічної майстерності на кращу педагогічну ідею або знахідку (Шигань Н.Д.) (в рамках засідання Клубу творчих педагогів) Круглий стіл жовтень 2017 р. Бухтіярова Н.В.,

Мовчан А.І.

8.  

«Від творчості до успіху».

 

 

 

Міні-тренінг жовтень 2017 р. Супруненко О.О.
9.  

«Контур обдарованої дитини»

 

 

тренінг для педагогів та батьків жовтень 2017 р. Борсяк Л.О.
10.  «Новий формат навчання та роботи» (в рамках тематичного місячника лінгвістичного клубу «Друга мова») Ділова гра Жовтень 2017 р. Щербін М.В.
11. «Ліцензія на придбання знань» (в рамках МО керівників гуртків лінгвістичного клубу «Друга мова»).

 

Ток-шоу Листопад  2017 р. Красновська І.Г.
12. Фестиваль англомовних країн (в рамках тематичного місячника лінгвістичного клубу «Друга мова»). фестиваль Листопад 2017 р. Циганко О.О.
13.  «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовного та морального світогляду вихованця» (в рамках МО керівників гуртків АДН) Педагогічна вітальня Грудень 2017 р. Мовчан А.І.
14.  «Використання елементів інтерактивних технологій навчання на заняттях з дітьми молодшого дошкільного віку» (в рамках засідання Клубу творчих педагогів) Методичний млин Січень  2018 р. Бухтіярова Н.В.
15. «Педагогічна творчість. У чому її суть?» (в рамках засідання Клубу творчих педагогів) Ділова гра Січень 2018 р. Супруненко О.О
16. «Історія новорічної іграшки» (в рамках сімейного клубу «Батьківський університет») День у музеї Січень 2018 р. Бухтіярова Н.В., Мовчан А.І.
17. «Малюнок душі» Лекторій з питань культу-рології Лютий 2018 р. Борсяк Л.О.
18. Х-фактор професіонала (в рамках МО керівників гуртків АДН) Методичний квест березень 2018 р.  Мовчан А.І.
19. Захоплюючий ракурс «Методична фотосесія» підсумки багато-номінацй-ного конкурсу Березень 2018 р. Бухтіярова Н.В.
20. Шевченківські дні Тиждень творчості Т.Г.

Шевченка

Березень 2018 р. Мовчан А.І.
21. Моніторинг ефективності використання інновацій в навчально-виховному процесі. аналіз Квітень 2018 р. Мовчан А.І.
22. Захист портфоліо успіху. Презентації з досвіду роботи Квітень 2018 р. Бухтіярова Н.В.
23. Конкурс-захист дослідницьких робіт серед обдарованих вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова» «New Discovers» на тему: «Таємниці прилуцьких вулиць». презента-ції квітень 2018 р. Красновська І.Г.
24. Олімпіада з англійської мови серед обдарованих вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова». олімпіада квітень 2018 р. Красновська І.Г.
25. «Від теорії до практики» Педагогіч-ний ринг Травень 2018 р. Бухтіярова Н.В.
26. Організація участі в роботі Малої Академії Наук. Індивіду-альні заняття протягом року Циганко О.О.
27. Робота англомовної школи «Merry Camp Island» на базі табору з денним перебуванням дітей «Містечко дитячих мрій»   травень – червень 2018 р. Циганко О.О.

Залишити відповідь