ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ

КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

“New Discoveries”

            І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу  проектів дослідницьких робіт для вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова» Центру творчості дітей та юнацтва.

1.2. Конкурс проводиться кожного року серед обдарованих вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова» .

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка обдарованих учнів;
 • залучення учнів до поглибленого вивчення іноземної мови;
 • залучення учнів до пізнавальної, пошукової, науково-дослідницької діяльності в гуртку «Друга мова»;
 • активізація науково-дослідницької, винахідницької, пошукової діяльності вихованців;
 • стимулювання творчого самовдосконалення вихованців.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова».

             ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • I етап – відбірковий – протягом січня-березня, за результатом якого визначаються переможці в кожній номінації;
 • II етап – фінальний – захист дослідницьких робіт – березень.

2.2. Для участі в I етапі Конкурсу проектів вихованці повинні подати готові дослідницькі роботи.

2.4. Журі I етапу Конкурсу розглядає подані учасниками дослідницькі роботи та визначає переможців у номінаціях..

2.6. II етап Конкурсу проходить у формі виховного заходу, пізнавальної, інтелектуальної гри чи розважальної програми.

Під час доповіді допускається використання макетів, постерів (стендових плакатів), презентаційних матеріалів.

Для виступу учаснику надається до 10 хвилин; для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Порядок виступу учасників визначається журі.

             III. Журі Конкурсу

4.1. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі входять:

 

4.3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу.

            ІV. Учасники Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь вихованці, які підготували дослідницькі роботи,  тематику яких обирають на свій розсуд.

5.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну дослідницьку роботу.

5.3. До участі в Конкурсі допускаються дослідницькі роботи, виконані у співавторстві. Число співавторів не має перевищувати двох осіб.

5.4. До місця проведення II етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі свого керівника.

5.5. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання своїх дослідницьких робіт та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання.

5.6. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись програми Конкурсу та цього Положення.

                  V. Вимоги до дослідницьких робіт учасників Конкурсу

6.1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям вихованців.

6.2. Дослідницькі роботи мають бути написані іноземною мовою.

6.4. Дослідницькі роботи повинні ґрунтуватися на відповідній науковій базі та містити власні спостереження, їх аналіз і узагальнення, посилання на наукові джерела й відображати власну позицію дослідника.

Зміст і результати досліджень мають бути викладені стисло, логічно, аргументовано, без тавтології та бездоказових тверджень.

6.5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за наявності таких).

6.6. Дослідницькі роботи мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Можливе використання рамок та малюнків.

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи – 8 – 12 друкованих сторінок на папері формату А-4.

6.7. Дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

          VІ. Критерії оцінювання дослідницьких робіт

7.1 Дослідницькі роботи учасників Конкурсу оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність дослідження;
 • системність і повнота розкриття теми;
 • дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження;
 • обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження;
 • грамотність викладу та культура оформлення.

 

                VII. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

8.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за критеріями.

Переможцями Конкурсу можуть бути декілька учасників.

8.3. Переможці і призери Конкурсу нагороджуються грамотами та подарунками.

 

Матеріали конкурсу:

Apple” Тонкошнур Максим, Каленіченко Андрій;

“INTERESTING FACTS ABOUT WALT DISNEY YOU DIDN’T KNOW” Крутиголова Володимир;

“THE MODERN ART OF THE 19th AND 20th CENTURIES” Череда Іван;

“SPIDERMAN IS MY HERO” Грицаненко Андрій;

“HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE”  Ширніна Анна, Чмелюк Софія;

“EVERYTHING ABOUT HEDGEHOGS” Арсененко Віталій;

“WHALES ARE THE BIGGEST ANIMALS” Кущенко Вікторія;

“ENGLISH CUISINE” Солдатов Кирило;

“COFFEE” Мелащенко Валентина;

“STRANGEST LAWS IN THE WORLD” Проценко Тимофій.